Innehåll

Balans nr 5 2008

Noteringar: Uttalande om ansvarsfrihet viktigaste frågan på bolagsstämman

Beslutet om att godkänna styrelsens och vd:s förvaltning samt att bevilja ansvarsfrihet är enligt aktieägarna den viktigaste frågan på en bolagsstämma. Det framgår av en rapport som FAR SRS har beställt angående aktieägares syn på ansvarsfrihet för styrelseledamöter och bolagsstämmans betydelse. 75 procent av de tillfrågade aktieägarna anser inte att bolagsstämman ska fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen om revisorn inte gett någon vägledning i frågan.

Totalt har 100 aktieägare i elva stora svenska börsbolag intervjuats. I snitt äger de tillfrågade aktier för 128 000 kronor i bolagen. Rapporten har sammanställts av Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Inom en snar framtid kan det dock vara ett minne blott att revisorn ska uttala sig om stämman bör bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller ej. I revisorsutredningens förslag (se Balans nr 4/2008) som överlämnades till regeringen i början av april föreslås att förvaltningsrevisionen avskaffas för samtliga aktiebolag, alltså även för börsnoterade bolag.

Om förvaltningsrevisionen tas bort försvinner också bestämmelserna om att revisorn ska uttala sig om huruvida bolagsledningen ska beviljas ansvarsfrihet. I direktivet till utredningen angavs att det ska bli enklare och billigare att driva företag. Enligt utredaren Bo Svensson står förvaltningsrevisionen för runt tio procent av det totala revisionsarvodet.

Av FAR SRS undersökning framgår även att sextio procent av aktieägarna inte anser att bolagsstämman är viktig och att sjuttio procent aldrig går på bolagsstämman.