Balans nr 5 2008

Grönt ljus för kvalitetskontroll

Eva Törning ordförande för redovisningskonsulternas kvalitetsnämnd

Eva Törning har utsetts till ordförande i FAR SRS kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter. Nämnden ansvarar för att i första hand auktoriserade redovisningskonsulter ska kvalitetskontrolleras. De första kontrollerna kommer att utföras under hösten. Standard för redovisningskonsulter, Reko, kommer att ligga till grund för kontrollen. ”Redovisningskonsulterna måste få in ett risktänkande” säger Eva Törning.

Eva Törning började sin karriär som redovisningskonsult och är idag redovisningsspecialist, dvs. mer sysselsatt med principerna för redovisning än det handgripliga arbetet med bokföring som konsulterna ansvarar för. Hon arbetar hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Helsingborg, men undervisar även i redovisning på Irev och har skrivit ett antal böcker i ämnet. Hon har också i många år arbetat med BAS-kontoplanen och varit sekreterare i den statliga redovisningskommitté som arbetade fram förslag till årsredovisningslagen och bokföringslagen.

– Redovisning är det roligaste man kan hålla på med, säger Eva Törning med övertygelse i rösten.

Varför behövs kvalitetskontroll?

– Det är frågan om förtroende för redo visningskonsulten. Det är konsulten som hanterar redovisningen åt företag, men det är företagen som är ytterst ansvarigt för bokföringen.

Eva Törning tillägger att kvalitetskontrollerna även är till för att höja statusen på titeln auktoriserad redovisningskonsult.

– Man måste komma ihåg att redovisningskonsultens arbete är till stor samhällsnytta.

Reko är grunden

Standard för redovisningskonsulter, Reko, är grunden för den kvalitetskontroll som alla FAR SRS auktoriserade redovisningskonsulter kommer att genomgå under en femårsperiod. Planen är att kontrollen ska ske under hösten, men ”även januari och februari är bra månader för redovisningskonsulter att kontrolleras” förklarar Eva Törning. Till en början blir det frågan om en kvalitetsvägledning, det vill säga en hjälp på vägen att skapa de rutiner som behövs enligt Reko.

– Reko gäller från den 1 juli 2008 och det tar tid för alla att anpassa sig.

Dokumentera mera

– Redovisningskonsulterna måste ha ett mer standardiserat sätt att arbeta, exem pelvis planera sitt arbete bättre, dokumen tera och göra riskbedömningar.

– Dokumentationen är jätteviktig, säger hon och exemplifierar:

– Upptäcker redovisningskonsulten uttag som det inte finns några verifikationer för så måste saken följas upp. Visar det sig att det kanske rör sig om uttag av lön – som redovisningskonsulten fått förklarat för sig först efter otaliga mejl och telefonsamtal – så måste detta dokumenteras i bokföringen men också i konsultens egna dokumentation, för att visa att bok föringslagen följts.

Företagens vän

Eva Törning säger att redovisningskonsulter hittills ofta sett sig stå närmare företagen än revisorerna, men att ett antal domar mot redovisningskonsulter visar att omvärlden inte ser det på samma sätt.

– Det finns flera domar där redovisningskonsulten dömts till medhjälp därför att han eller hon inte kontrollerat vart exempelvis pengar gått. Med Reko minskar risken för att man gör dyrköpta fel.

– Redovisningskonsulten ska inte vara snäll utan professionell (!) utbrister Eva Törning och tillägger att på så sätt ser man till att bokföringslagens bestämmelser följs.

Hon påpekar att redovisningskonsulten alltid ska utföra sitt arbete med integritet och objektivitet.

– En redovisningskonsult hjälper före taget med dess redovisning och ska inte utföra någon revision. Däremot ställer Reko krav på att han eller hon gör vissa kontroller, exempelvis avstämningar. Det är stor skillnad mellan det arbete som en redovisningskonsult utför jämfört med en revisor, eftersom redovisningskonsulten till skillnad från revisorn inte ska vara självständig utan objektiv.

Granskning till hösten

FAR SRS kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter kommer att påbörja sitt arbete under våren. Man ska bland annat diskutera och besluta hur kontrollanter ska rekryteras.

– Ett 20-tal redovisningskonsulter har redan anmält intresse för kvalitetsnämnden. Vi kommer att kontakta dessa senare i år.

Eva Törning förklarar att med tanke på anstormningen av redovisningskonsulter till FAR SRS redovisningssektion och auktorisationsdagarna hoppas hon att intresset för kvalitetskontroll också blir stort.

– Jag kan tänka mig att det finns byråer som med stolthet vill kunna berätta att redovisningskonsulterna där både är auktoriserade och kvalitetsgranskade.

Elisabeth Precht

Fotnot:

Standard för redovisningskonsulter, Reko, finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se.

Kortfattat

Redovisningskonsulternas kvalitetsnämnd

Den första kvalitetsnämnden för FAR SRS auktoriserade redovisningskonsulter valdes på en extra stämma den 7 april 2008.

Enligt stadgarna ska nämnden bestå av ordförande, vice ordförande och fyra till sex ordinarie ledamöter samt lika många suppleanter.

Följande personer ingår i den nya kvalitetsnämnden:

Eva Törning, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Helsingborg, ordförande

Bengt Reinholdsson, Företagsbyrån Andersson & Reinholdsson, Kristianstad, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

Hans Lundberg, Grant Thornton, Linköping

Anita Håkansson, Deloitte, Östersund

Lena Jirblad-Persson, Ernst & Young, Göteborg

Maria Niklasson, Adrian & Partners, Göteborg

Suppleanter:

Håkan Paimqvist, KPMG, Sundsvall

Laila Hammare, Ekonomigruppen, Stockholm

Barbro Lehto, Revisionsbyrån Lehto & Partner, Luleå

Bengt Ölmeby, Varbergs revisionsbyrå, Varberg