Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Debatt: Verkligt värde fungerar inte i konjunkturnedgång!

Det blir svårt att fastställa ett verkligt värde när marknadsvärdet för en specifik tillgång rasar eller till och med går upp i rök ... Hanna Kjaer är därför tveksam till om de noterade bolagens finansiella rapportering kommer att ge en rättvisande bild när konjunkturen på allvar vänder nedåt. Hon befarar att redovisningens minskade tillförlitlighet kan skada förtroendet för den finansiella rapporteringen så att konjunkturen ytterligare försämras.

I Sverige har fair value översatts till verkligt värde, men betyder egentligen rimligt värde. Enligt IASB:s {International Accounting Standards Board) hierarki för fastställande av verkligt värde ska värderingen i första hand baseras på aktuella marknadsvärden. De flesta tillgångar i svenska företag faller emellertid under den tredje nivån i hierarkin, enligt vilken värderingen ska bygga på olika beräkningsmodeller med många antaganden. Tillförlitligheten hos sådana värden kan och bör diskuteras. Olika företag gör på olika sätt. Verkligt värde hos ett företag behöver inte vara verkligt hos ett annat. Men oavsett om det gäller aktuella marknadsvärden eller företagsledningens prognoser handlar det om förväntade kassaflöden. Vi bygger alltså redovisningen på värden som inte finns!

I en lågkonjunktur kommer det att bli svårt att få fram verkliga värden. Marknadsvärden rör sig vanligtvis relativt långsamt vid värdetillväxt. Priserna kan däremot rasa när konjunkturen vänder nedåt. Dessutom ökar risken för subjektiva värden. Många styrelser och företagsledningar kommer att leta efter argument som talar för att det endast rör sig om en kortvarig nedgång som gör att man inte behöver ändra sina antaganden i beräkningsmodellerna.

Införandet av IFRS {International Financial Reporting Standards) i högkonjunktur har medfört att det är enklare för företagen att uppnå sina finansiella mål. I goda tider kan ett företag med målsättningen att uppnå en soliditet på 30% komma att nå 40% och mer till följd av redovisning till verkligt värde. När konjunkturen vänder nedåt kan 40% snabbt förvandlas till 20%. Företag måste därför i högre grad än tidigare sträva efter att alltid hålla en viss buffert i det egna kapitalet. Tidigare fanns en fallhöjd på grund av bl.a. dolda övervärden i t.ex. fastigheter. De nya reglerna för redovisning av goodwill kan också komma att orsaka stora negativa effekter på resultat och ställning i händelse av en konjunkturnedgång, eftersom nedskrivningar av goodwill inte längre föregås av löpande avskrivningar.

En annan riskfaktor när det gäller redovisning till verkligt värde är utdelningarna. Goda koncernresultat, som påverkats av IFRS-effekter som i sig inte ökar kassan, har troligtvis lett till krav på förhöjd utdelning och försämrad likviditet. Har ingen reflekterat över riskerna med detta?

De företag som saknar en buffert när konjunkturen viker kommer att drabbas mycket hårt. Ett stort eget kapital är inte bara ett skydd mot de resultatsvängningar som orsakas av verkligt värderedovisningen. Ett stort eget kapital påverkar också företagens möjlighet till finansiering.

Vi befinner oss fortfarande i en inlärningsprocess men det är nödvändigt med ett snabbt kompetenslyft bland såväl företag som intressenter om effekterna av redovisning till verkligt värde. Vid konjunktursvängningar kan redovisning till verkligt värde komma att resultera i överdrivna fluktuationer på aktiekurserna. Företagens intressenter måste känna till att volatila kurser är en naturlig följd av IFRS-redovisningen.

Syftet med IFRS och verkligt värde är att förbättra jämförbarheten och transparensen i de finansiella rapporterna. Frågan är hur transparent redovisningen egentligen är? I dagsläget finns det företag som helst inte publicerar all tillgänglig information om verkliga värden, marknadsutveckling m.m. på grund av rädsla för hur börskursen kan påverkas. Risken är stor att det verkliga värdet blir mer och mer overkligt ju sämre utveckling företaget har.

Det finns en risk att redovisning till verkligt värde vid lågkonjunktur kan leda till ett minskat förtroende för den finansiella informationen. Värderingen måste ske utifrån samma modell oavsett om det går upp eller ned. Kortsiktigt tänkande är alltid riskfyllt. I företagen måste styrelserna ta ett stort ansvar och följa upp redovisningen till verkligt värde. Styrelseordföranden och revisionsutskottet har ett särskilt ansvar. Revisorerna måste samtidigt vara mycket uppmärksamma och i sin granskning bedöma om företagen har tillräckliga underlag för redovisningen till verkligt värde.

Vid en omfattande konjunkturnedgång kan det – beroende på svårigheten att fastställa nya antaganden vid beräkning av verkligt värde – bli mycket svårt att upprätta bokslut baserade på verkliga värden. Redovisningens minskade användbarhet och tillförlitlighet kan komma att skada förtroendet för företagens finansiella rapporter på ett sådant sätt att konjunkturen ytterligare försämras.

Det är fyra komponenter som måste vara på plats för att förtroendet för redovisningen ska behållas också när de verkliga värdena urholkas. Utvecklad normgivning, välfungerande bolagsstyrning, riskorienterad revision och en effektiv tillsyn. Är allt detta på plats?

Hanna Kjaer studerar vid Handelshögskolan i Göteborg.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...