Balans nr 1 2009

Profil i Balans: ”Extra viktigt att leverera förtroende i dåliga tider”

Svante Forsberg är ny ordförande i FAR SRS

Han har arbetat som skattekonsult. Han har varit redovisningskonsult. Han är revisor i både mindre ägarledda företag och i stora börsföretag. Och han har varit rådgivare. Den 28 november förra året tog Svante Forsberg över ordförandeklubban i FAR SRS.

– Det känns som jag fått ett stort förtroende – att leda FAR SRS i arbetet att bli den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle.

Svante Forsberg har varit ordförande i FAR SRS i knappt en vecka när Balans träffar honom på Deloittes huvudkontor i Stockholm.

– Nu väntar en spännande tid. FAR SRS har antagit utmaningen att bli den ledande organisationen för värde och förtroende i näringsliv och samhälle.

Hur blir man det?

– Först och främst måste våra medlemmar vara trygga och känna stolthet i sina olika yrkesroller. Som revisorer är vi ett av de fyra bolagsorganen och ska göra vårt arbete på ett förtroendefullt sätt. Våra rådgivare har också en mycket betydande roll i förtroendebygget.

– Men inte minst viktigt: vi måste också våga vara ute i debatten och visa oss. Säga vad vi tycker och bli lite tuffare. Man måste vinna ett förtroende.

Förtroendet i kristider

Balans frågar Svante Forsberg om de fem viktigaste frågorna för FAR SRS just nu:

  • Hantera finanskrisen och den kommande lågkonjunkturen.

– Det är extra viktigt för oss i revisionsoch redovisningsbranschen att fortsätta att skapa förtroende så att krisen inte förvärras. Nu är den rätta tiden att vara proaktiv, menar Svante Forsberg.

Svante Forsberg berättar att den största revisorsorganisationen i Storbritannien anser att den mest proaktiva utvecklingen av branschen sker i Sverige.

  • Hantera de regulatoriska förändringarna

– framför allt revisionspliken.

– Vi ska leda processen från lagstadgad till efterfrågestyrd revision och tydligare presentera branschens produkter och tjänster.

Talangjakten

  • Talangjakten – och att förbättra kvalitén på ekonomutbildningen.

– Vi har en personalomsättning på 12-15 procent. Hur gör vi branschen attraktiv för dagens studenter? är en fråga vi diskuterar ofta.

Svante Forsberg framhåller att man i revisions- och redovisningsbranschen både kan bli generalist och specialist. Dessutom får man möjlighet att arbeta med många spännande kunder och frågeställningar. Det finns också möjlighet till arbete utomlands.

– Och man har samma förutsättningar att lyckas oavsett om man börjar sin karriär i storstad eller på landsbygd.

När vi diskuterar studenter kommer Svante Forsberg in på standarden på ekonomutbildningen i Sverige.

– Vi har märkt att våra nyanställda har en hög allmän kunskapsnivå, men ganska dåliga kunskaper i redovisning. Jag menar att ekonomutbildningen måste tillföras ökade resurser. Kanske kan vi i branschen ställa upp som lärare i större utsträckning.

  • Branschens ramvillkor.

– Vi kan inte ha sämre villkor än kolle gor i andra länder. Vi kommer därför att intensifiera dialogen med Revisorsnämn den om behovet att förbättra branschens spelregler.

Utveckla FAR SRS

  • FAR SRS version 3.0.

– Vi ska bygga en komplett branschor ganisation.

Styrelsen har beslutat att ändra organisationens struktur. Från den nuvarande indelningen: revision, redovisning, skatt och rådgivning, till en mer marknadsan-passad indelning: små företag, stora företag, skatt och rådgivning.

Svante Forsberg fortsätter:

– Det känns helt rätt att göra detta just nu på grund av de regulatoriska föränd ringarna. Vi visar på detta sätt att vi tittar utåt och framåt mot kunderna/marknaden och inte inåt/bakåt.

Svante Forsberg tror att det kommer att ta tid att få den nya sektionsindelningen i full funktion.

– Det finns alltid människor som är rädda för förändringar, så därför är det viktigt att ha en öppen dialog med medlemmarna.

Rådet och lokalföreningarna

I dialogen med medlemmarna har Rådet och lokalföreningarna en nyckelroll enligt Svante Forsberg.

– Lokalföreningarna har också en vik tig roll när det gäller att få nya medlemmar att känna sig välkomna och hemma, menar Svante Forsberg.

Många av de som på olika sätt är aktiva i FAR SRS är över 50-årsstrecket. Hur ska man locka yngre medarbetare att engagera sig i FAR SRS?

Svante Forsberg berättar om när han för ett par år sedan var inbjuden att föreläsa för Juniorhandelskammaren. När han kom dit träffade han först en man i 65-årsåldern, därefter ett par kvinnor i 70-års åldern, en man på 50 år, en man på 75 år och så vidare. När alla hade kommit låg medelåldern på nästan 70 år ... i Juniorhandelskammaren.

– Så får det inte bli. Det är jätteviktigt att vi tidigt får med de unga och det är bland annat därför vi diskuterar ett basmedlemskap och föryngrar i kommittér och arbetsgrupper.

Svante Forsberg är samtidigt noga med att säga att engagemanget måste bygga på intresse och inte vara något tvingande.

Från 4 000 till 5 500 på ett år

För drygt ett år sedan tog FAR SRS beslutet att låta redovisningskonsulter bli medlemmar i organisationen. FAR SRS har gått från cirka 4000 medlemmar till cirka 5500 på ett år. Har det gått för fort?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har en fördel – alla nya medlemmar arbetar redan i branschen. Men naturligtvis är det en utmaning att ta hand om alla på ett bra sätt.

– Och jag måste säga att jag är enormt imponerad av vad vi gjort på redovisning området. Vi har under det här året tagit fram en bra rekommendation – Reko – och auktorisationsdagarna [för redovisnings konsulter, reds. anm.] har varit en succé. Vi har helt klart flyttat fram vår position.

Många revisorer kanske undrar vad de ska göra när revisionsplikten tas bort 2010. Vad säger du till dem?

–I revisionskommittén arbetar man med ett projekt som vi kallar ”revisorns verktygslåda”. Vi har tidigare låst fast oss vid att bara använda ett verktyg [lagstadgad revision, reds. anm.], men vi har så många verktyg som vi inte använder.

– Men en revision ska alltid vara en revision, tillägger Svante Forsberg.

Bra med efterfrågestyrd revision

FAR SRS nye ordförande tycker att det är bra att revisionen blir efterfrågestyrd i Sverige.

– Men det är viktigt att det blir en ansvarsfull övergång från lagstiftarens sida.

Samtalet kommer in på alla förenklingar som regeringen föreslagit som ska minska den administrativa bördan för de svenska företagen. Förutom förslaget att ta bort revisionsplikten för mindre aktiebolag finns också förslaget om enklare redovisning och sänkt krav på aktiekapital.

– Vi tycker inte att de ekonomiska kalkylerna är gjorda på ett ansvarsfullt sätt.

– Jag är tyvärr övertygad om att det kommer att kosta mer att göra affärer i framtiden. Man tror att det ska bli enklare och billigare för företagen, men i själva verket blir det svårare och dyrare.

Det är priset vi betalar för internationell harmonisering.

Samgåendet mellan FAR och SRS

Det är nu nästan drygt två år sedan FAR och SRS gick samman och blev FAR SRS. Hur tycker FAR SRS nye ordförande att det gått?

–Jag måste säga att jag tycker det gått fantastiskt bra. Det har inte märkts att det var två organisationer, vilket är väldigt ovanligt men professionellt. Vi har i dag ett starkare gemensamt varumärke – FAR SRS.

– Sedan kan man fundera på om namnet är rätt på lång sikt.

FAR SRS och SRF?

Avslutningsvis; blir det ett samgående mellan FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters förbund SRF?

– Vi samarbetar redan i dag. Bland annat håller vi på att ta fram en gemensam standard för redovisningskonsulter och ett gemensamt regelverk för kvalitetskontroll.

– Det är industriellt riktigt att arbeta för ett samgående.

Men ett samgående, menar Svante Forsberg, är beroende av att medlemmarna har något att vinna på det. En förutsättning är också att det ska kännas kul och rätt.

”You'll never walk alone”

– Nu ser jag fram emot två spännande och intensiva år. Jag är helt övertygad om att både branschen och FAR SRS kommer att flytta fram sina positioner. Och vi gör resan tillsammans, eller som fansen skriker i Liverpool ” You 'll never walk alone”, avslutar Svante Forsberg.

Åsa Ehlin

Svante Forsberg

är 56 år och född och uppvuxen söder om Stockholm.

Han är har arbetat på det som i dag är Deloitte sedan 1980 och blev auktoriserad revisor 1987. Är nu arbetande styrelseordförande i Deloitte.

Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet samt ytterligare poäng i juridik.

Familj: Fru Kerstin, en 14-årig son och en 17-årig dotter

Hur bor du: Villa i Sundbyberg

Hur tar du dig till och från jobbet: Med bil tyvärr... det är mest praktiskt när man ska ut till kunder.

Tre saker du skulle ta med dig till en öde ö: En solcellsdriven iPod med musik (Svante Forsberg är musikalisk allätare – men gillar ej klassisk musik frän 1900-talet.), vattentabletter och ett harpungevär

Senaste lästa bok: ”Uppdrag skyddsängel” av Arto Paasilinna och ”Jacobs stege” av Jacob Palmstierna.

Vad gör du en ledig dag: Jag är helst ute i naturen, det är ett bra komplement till kontorsarbete. Tidigare blev det också en del orientering och skidåkning.

Maträtt: Hälleflundra med pepparrot.

Berätta något vi inte vet om dig: Jag har förlöst sju barn under min tid som brandman och ambulansförare. Dessutom har jag varit fallskärmsjägare.