Den tilltagande mängden dokumentation i revisionsarbetet riskerar att ta över. Lägg i stället tid på dialog och analys för att verkligen förstå företagets verksamhet. Dokumentera sedan bara det viktiga, rekommenderar Dan Brännström och Svante Forsberg.

Revisionen har aldrig varit bättre. Det går att avläsa på olika sätt, bland annat genom ett minskat antal försäkringsärenden avseende revision. Bakom den positiva utvecklingen ligger tillämpningen av internationella revisionsstandarder. Nya metodiker och tillhörande datorstöd har naturligtvis också bidragit, liksom FAR SRS kvalitetskontroll.

Men det finns ett inslag som oroar. Det handlar om den tilltagande mängden dokumentation, för att inte säga överdokumentation.

Varför utförs revisionen? Och varför all denna dokumentation? Ja, det är inte för att klara kvalitetskontrollen eller Revisorsnämndens tillsyn.

Självfallet är det effektivt att man i en och samma revisionsbyrå, eller inom ett nätverk, arbetar efter en enhetlig metodik. Det måste också finnas en gemensam uppfattning om hur dokumentationen ska se ut. Och att den ska inriktas på det som är viktigt – bedömningar och slutsatser. Naturligtvis ska bakomliggande underlag och granskning dokumenteras, men det måste finnas en röd tråd genom både revisionen och dokumentationen. Annars gör datorstödet med alla dess checklistor att det blir överdokumentation.

Datorstöd ska givetvis utnyttjas för intelligenta analyser som effektiviserar arbetet. Men det finns en risk att datorn tar över revisionen när databaser ska fyllas på, checklistor fyllas i och allt ska signeras och signeras igen för att signeras ytterligare en gång.

Vi vill att fokuseringen ska öka på det som är verkligt viktigt, nämligen kundens verksamhet. Strategierna, lönsamheten, likviditeten, hyllvärmarna, avtalen, organisationen, människorna, ja också kulturen i företaget – nog så viktigt för riskbedömningen.

Det förutsätter att revisorn och hela teamet sätter av mer tid för planering och tränger in i kundens verksamhet. Att man verkligen förstår hur företagets affärsidé förverkligas, hur avtal med kunder och leverantörer träffas, hur omvärldsfaktorer hanteras och vilka varningssystem som finns när allt inte längre går som det ska.

Det handlar om att lyssna, att göra en ordentlig analys och gå på djupet i dialogen med företagsledningen i frågor som är av avgörande betydelse för företagets framtid. Det har revisorn kompetens för.

En sådan omorientering av revisionen, som gör att revisorn inte låter sig styras av datorstödet, betyder mycket för nyttan med revisionen. En revision som sätter fokus på samma frågor som företagsledningen brottas med är värdefull och nyttig. En revisor med den inriktningen byter man aldrig bort (om inte lagstiftningen förstås tvingar fram rotation).

Vad är detta, tänker någon. Ska vi inte ha kvalitet i fokus? Vi menar att den bästa revisionen är den som ligger nära kundens verksamhet. Det är då revisorn och medarbetarna i teamet kan göra rätt saker i stället för saker rätt. Det är då det blir en röd tråd genom revisionen samtidigt som mycket oväsentligt kan skalas bort. I de riktigt små företagen handlar det framför allt om att ha en kontinuerlig kontakt med företaget.

Nästa invändning handlar om hur detta stämmer med de internationella standarderna och alla krav på hur revision ska utföras. Standarder ska alltid hanteras med omdöme, och de måste alltid betraktas som principer – förutom de ”skallkrav” som kan finnas. Principer får absolut inte bli måsten när de hamnar i databaser och checklistor. Här ligger en stor utmaning eftersom det ingår i den mänskliga försiktigheten att skaffa sig marginal och därför dokumentera för mycket.

Hur blir det då med oberoendet? Eller som det hellre borde heta: självständigheten och integriteten – hur klarar man det vid en mer verksamhetsnära revision? Inga problem! Vi måste ta till oss att självständighet och integritet handlar mer om djup än yta. Självfallet ska revisorn kunna fatta pennan och skriva under revisionsberättelsen utan att darra på handen.

Börja nästa arbetsdag eller kundbesök med att inte slå på datorn. Visst, datorn kan hjälpa dig till världens tjusigaste dokumentation, men vad hjälper det om du inte ser och lyssnar på saker som kan leda dig rätt. Ställ därför nya frågor och ta reda på mer om hur kundföretaget verkligen fungerar. Våga ta mer tid för analys och dialog. Gör alltså en mer verksamhetsnära revision och dokumentera bara det som är viktigt. Du kommer snart att upptäcka att din revision blir både bättre och mer uppskattad.

Det krävs säkert debatt och insatser på det internationella planet, samtidigt som lagstiftare och tillsynsmyndigheter har anledning att se över regelsystem och praxis för revisorns dokumentation. FAR SRS kan medverka till att den önskade utvecklingen snabbas upp, men du ska inte vänta. En angelägen förändring sker alltid här och nu.

Dan Brännström är FAR SRS generalsekreterare.

Svante Forsberg är FAR SRS ordförande.