Remisstiden för synpunkter på betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen (SOU 2009:34) gick ut 15 september. FAR SRS tillstyrker betänkandet på alla punkter. Många av förslagen har karaktär av formaliaförenklingar och där har man inga synpunkter, men när det gäller de förslag som kan komma att påverka tredje man finns det några brasklappar.

– Det är ju så många utredningar på gång just nu och konsekvenserna av dem kommer att påverka resultatet av den här, jag tänker framför allt på utredningarna som rör slopandet av revisionsplikten och en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital, säger Helene Agélii, föreningsjurist på FAR SRS.

FAR SRS viktigaste synpunkt handlar om borgenärsskyddet, som riskerar att försvagas om man avreglerar alla delar samtidigt.

– Detta skulle innebära stora risker och förmodligen inga besparingar, säger Helene Agélii.

Frågan om skyddet för tredje man, borgenärsskyddet, tog FAR SRS upp även i sitt remissvar på delbetänkandet om aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49).

Lagändringarna gällande lägsta tillåtna aktiekapital och avregleringen av revisionsplikten förväntas träda i kraft den 1 juli nästa år. När det gäller betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen tyder mycket på att det inte kommer att vara färdigbehandlat inom regeringskansliet förrän efter valet nästa år, vilket innebär ytterligare en osäkerhetsfaktor.

En annan fråga för utredningen har varit om man ska införa en ny bolagsform utan personligt ansvar. Med tanke på förslaget från EU om ett europeiskt privat aktiebolag (SPE) samt föreslagna förenklingar i det befintliga regelverket har utredningen kommit fram till att det för närvarande inte finns skäl att införa en ny företagsform utan betalningsansvar, vilket FAR SRS håller med om.

Ett eventuellt avskaffande av bestämmelserna om tvångslikvidation vid kapitalbrist är en fråga som ligger utanför den aktuella utredningens område, men eftersom utredaren Carl Svernlöv tar upp den passar FAR SRS på att instämma i hans önskan om en översyn av dessa bestämmelser. ”FAR SRS vill av flera skäl betona behovet av en sådan översyn”, skriver man i sitt remissvar.

rl