Balans nr 10 2009

Disciplinnämnden har koll på medlemmarna

Anmälan kan resultera i erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS

FAR SRS disciplinnämnd – vad arbetar den egentligen med? Balans har träffat disciplinnämndens ordförande Leif Lindstam och låtit honom berätta om verksamheten.

Den som är missnöjd med tjänsteutövningen hos någon av FAR SRS medlemmar kan göra en anmälan till FAR SRS disciplinnämnd. En anmälan kan resultera i olika disciplinära påföljder: erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS. Tanken är att disciplinnämndens beslut ska fungera som vägledning för FAR SRS medlemmar.

– För att nämnden ska utesluta en medlem krävs att medlemmen ”uppsåtligen har gjort orätt eller annars förfarit oredligt”. I andra fall, det vill säga när det är fråga om vårdslöshet, kan erinran eller varning komma i fråga, säger Leif Lindstam.

För att disciplinnämnden ska behandla en anmälan krävs att den som anmäler är berörd av att medlemmen följer god yrkessed, exempelvis en kund eller en kollega. Ärendet får inte heller ligga inom Revisorsnämndens (RN) tillsynsområde.

– De allra flesta ärendena måste avvisas av disciplinnämnden på grund av att de ligger inom RN:s tillsynsområde, säger Leif Lindstam.

Förslag om utökade befogenheter

Det första disciplinnämnden gör när en anmälan kommer in är att pröva om ärendet kan hanteras av nämnden eller om det ligger inom RN:s tillsynsområde. Denna procedur kan sannolikt komma att ändras i och med ett förslag från nämnden om stadgeändringar som ska behandlas av FAR SRS stämma i mitten av oktober. Förändringen medför att nämndens befogenheter utökas genom att den även kommer att kunna ta upp frågor som i princip ligger inom RN:s tillsynsområde men inte avser den anmäldes revisionsverksamhet eller innefattar påstående om oredlighet (exempelvis ekonomisk brottslighet).

– Vår tanke med ändringen är att vi enklare ska kunna avgöra om vi får ta upp ärendet eller inte.

Ledamöterna har tystnadsplikt

Till skillnad mot RN hanterar disciplinnämnden även ärenden som rör medlemmar inom andra professioner än revisorns, det vill säga anmälningar mot redovisningskonsulter, rådgivare och skattespecialister. Disciplinnämndens ledamöter har tystnadsplikt och beslut som innebär att nämnden prövat en anmälan i sak publiceras i anonymiserad form.

Eftersom tanken är att besluten ska vara vägledande för medlemmarna är de utförliga och detaljerade, oavsett om nämnden går på anmälarens linje eller om ärendet lämnas utan påföljd. Överklagande av disciplinnämndens beslut om uteslutning kan ske till FAR SRS styrelse, som fattar ett slutligt beslut.

För tillfället ligger fem anmälningar för behandling i nämnden. Ett av dem handlar om en klient som menar att revisorn har tagit ut för högt arvode. Det är ännu inte prövat om ärendet faller inom ramen för nämndens område.

– Spontant tror jag att vi kan ta upp frågan. Om vi sedan kan göra något åt anmälan är en annan fråga, säger Leif Lindstam.

Ett annat ärende handlar om en klient som är missnöjd med att revisorn har visat e-post-korrespondensen mellan företaget och revisorn för Skatteverket. Två ärenden gäller de anmäldas revisionsverksamhet och kommer därför sannolikt att avvisas. Det femte ärendet gäller kritik mot en revisors kontakter med en annan revisor efter ett revisorsbyte.

Disciplinnämnden består av ordförande, vice ordförande samt mellan tre och åtta övriga ledamöter med suppleanter (för närvarande sju ledamöter och sju suppleanter). Ordföranden och vice ordföranden ska ha domarerfarenhet. Disciplinnämndens ledamöter väljs av FAR SRS stämma på två år.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...