Innehåll

Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: Nytt varumärke ska lyfta branschen

FAR SRS ska i framtiden heta Far. Det beslutet fattades av FAR SRS årsstämma i mitten av oktober.

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström inledde diskussionen med att betona att det inte enbart handlar om att organisationen ska byta namn utan om att skapa ett starkare, koncerngemensamt varumärke.

En klar majoritet röstade för styrelsens förslag – att byta namn till Far. Men det fanns de som var tveksamma.

Gunilla Svedberg, godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult, saknade hållbara argument för att byta namn till Far.

– Det namnet kommer alltid att förknippas med Föreningen auktoriserade revisorer. Kan vi inte gå ett steg framåt i stället för ett steg bakåt? frågade hon.

Håkan Aarflot, auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult, föreslog att organisationen i stället skulle byta namn till Fars.

– Förra gången vi bytte namn [från FAR till FAR SRS i samband med sammanslagningen med SRS] var vi fantasilösa. När jag såg det här förslaget så tänkte jag: ska vi verkligen vara lika fantasilösa igen? Fars blir en naturlig sammanskrivning av FAR och SRS, sa Håkan Aarflot.

I förändringsarbetet ”FAR SRS 3.0” (se artikel i Balans nr 5/2009) har det framkommit att en viktig strategi för att arbeta mot visionen att bli bäst i världen på att leverera medlemsnytta är att branschorganisationen har ett starkt varumärke som fungerar kommunikativt.

Arbetet med att ta fram ett förslag till namn och ny logotyp har skett i samarbete med en varumärkeskonsult. Några av fördelarna med att bygga vidare på Far är, enligt FAR SRS styrelse, att varumärket redan är inarbetat och medför positiva associationer. Det är dessutom lätthanterligt både i tal och skrift. Att byta till ett helt nytt namn har styrelsen bedömt som alltför kostsamt.

Beslutet om ett namnbyte innebär en förändring av organisationens stadgar. Ett sådant beslut blir giltigt endast om det har fattats vid två på varandra följande stämmor, varav den ena är en årsstämma. Andra tillfället som frågan behandlas måste beslutet dessutom stödjas av minst två tredjedelar av de röstande. Frågan kommer enligt planeringen att behandlas en andra gång vid en extrainsatt stämma före årsskiftet.

ph

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...