Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: EU lägger snabbehandlade IFRS 9 på is

International Accounting Standards Board, IASB, har åkt på ett bakslag efter den snabbbehandlade omstöpningen av den internationella standarden för redovisning av finansiella instrument, IAS 39. Det är EU som, genom Accounting Regulatory Committee (ARC), nu skjuter upp antagandet av den första tredjedelen av omarbetningen till 2010. Därmed blir det omöjligt för Europas börsbolag att tillämpa de nya reglerna i bokslut som görs i december 2009, vilket IASB ansträngt sig för att möjliggöra.

Gamla IAS 39 håller på att omvandlas till vad som kommer att heta IFRS 9. Den färdigställda delen handlar om klassificering och mätning av instrumenten, och är tänkt att tydliggöra just när redovisningen ska utgå från verkligt värde respektive anskaffningskostnader. Det är bland annat bankernas kritik mot de nya reglernas omfattande tillämpning av verkligt värde som har fått EU att efterlysa mer utredning, trots att IASB har sett denna första tredjedel av arbetet som klar.

IASB:s snabbehandling av standarden sedan mars i år har varit ett led i den globala hanteringen av finanskrisen. Del två, om nedskrivningsmetod, publicerades som ett Exposure Draft i november, och del tre kommer att handla om finansiell säkring. Dessa två delar blir tillämpbara tidigast 2010. Och detsamma gäller nu alltså även del ett.

Stopp har det även blivit för ändringar i IAS 19, standarden för redovisning av anställdas förmåner. Här är det dock IASB självt som har dragit åt bromsen. Ändringsförslaget var långt gånget vad gällde diskonteringsräntan för värdering av framtida pensionsutbetalningar. Om ett land saknar en väl fungerande marknad för högkvalitativa företagsobligationer skulle företag få rätt att i stället göra en uppskattning av motsvarande ränta. I dag är bolag i sådana lägen hänvisade till marknadsräntorna på statsobligationer, vilka ger betydligt större värden på pensionsskulderna och därmed soliditetssiffror som kan vara missvisande låga. Efter påpekanden från remissinstanser bedömde IASB dock att ämnet visat sig vara oväntat komplext, och organisationen avvaktar nu nästa totala översyn av standarden.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...