Regelförenkling kan spela en viktig roll för att öka företagens konkurrenskraft och stödja en hållbar tillväxt och nya jobb. Minskade administrativa kostnader ger möjlighet till ökad produktivitet genom att mindre resurser krävs för att driva verksamheten eller att mer resurser kan överföras till kärnverksamheten.

Den årliga kostnaden för de europeiska företagens administrativa regelbörda är 3,5 procent av EU:s BNP vilket motsvarar 470 miljarder euro. Regelförenkling har därför blivit en allt viktigare fråga på EU-nivå. På EU:s toppmöte i mars 2007 antog rådet målet att företagens administrativa kostnader till följd av EU:s regelverk ska minskas med 25 procent till 2012. Sverige har satt det ännu ambitiösare målet att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent redan till 31 december 2010. Enligt uppgifter från Tillväxtverket visar mätningar för år 2008 att företagens administrativa kostnader minskade med 4 procent eller cirka 4 miljarder kronor jämfört med 2007. Det återstår alltså en del arbete innan målet på 25 procent är uppfyllt.

Det är ett mycket tidskrävande projekt och även om regeringen lyckas förenkla vissa regler så tillkommer ständigt nya, inte minst via EU. Olika lagar och regler är i många avseenden sammanflätade med varandra, vilket innebär att en förenklingsåtgärd i en lag kan komma att påverka andra lagar. Därför är det viktigt att redan från början göra så enkla regler som möjligt, då det är svårt att förenkla när de väl är på plats. Kommer regeringen verkligen att klara sitt ambitiösa mål till 2010? Det återstår att se. Regeringen är naturligtvis angelägen om att visa konkreta resultat inför det kommande riksdagsvalet.

I mitten av november arrangerades en internationell regelkonferens (International Regulatory Reform Conference) i Stockholm, dit över 400 deltagare från hela världen kom för att utbyta tankar och idéer under två dagar. Jens Hedström, vd för Näringslivets regelnämnd (NNR), underströk i sitt inledningsanförande att den svenska erfarenheten är att regelförenklingsarbetet fungerar bäst när politikerna involverar näringslivet i processen. ”Företagare vet bäst hur olika regler påverkar deras företag och vilka förenklingar som gör bäst nytta.”

Framtidens regelförenklingsarbete i EU var temat för konferensens avslutande diskussion. Avgörande för framgång är att regelkostnader kan hållas nere till ett absolut minimum. Den ekonomiska krisen har visat på behovet av att ytterligare stärka insatserna att förenkla regelverken och att vidta de åtgärder som är möjliga för att underlätta för företagen.

FAR SRS har nyligen blivit medlem i NNR för att därigenom kunna delta i det viktiga regelförenklingsarbetet.

Ewa Fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopcrs. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Har du frågor om EU sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.