Innehåll

Balans nr 12 2009

Europa-frågor: Regelförenklingar i fokus

Regelförenkling kan spela en viktig roll för att öka företagens konkurrenskraft och stödja en hållbar tillväxt och nya jobb. Minskade administrativa kostnader ger möjlighet till ökad produktivitet genom att mindre resurser krävs för att driva verksamheten eller att mer resurser kan överföras till kärnverksamheten.

Den årliga kostnaden för de europeiska företagens administrativa regelbörda är 3,5 procent av EU:s BNP vilket motsvarar 470 miljarder euro. Regelförenkling har därför blivit en allt viktigare fråga på EU-nivå. På EU:s toppmöte i mars 2007 antog rådet målet att företagens administrativa kostnader till följd av EU:s regelverk ska minskas med 25 procent till 2012. Sverige har satt det ännu ambitiösare målet att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent redan till 31 december 2010. Enligt uppgifter från Tillväxtverket visar mätningar för år 2008 att företagens administrativa kostnader minskade med 4 procent eller cirka 4 miljarder kronor jämfört med 2007. Det återstår alltså en del arbete innan målet på 25 procent är uppfyllt.

Det är ett mycket tidskrävande projekt och även om regeringen lyckas förenkla vissa regler så tillkommer ständigt nya, inte minst via EU. Olika lagar och regler är i många avseenden sammanflätade med varandra, vilket innebär att en förenklingsåtgärd i en lag kan komma att påverka andra lagar. Därför är det viktigt att redan från början göra så enkla regler som möjligt, då det är svårt att förenkla när de väl är på plats. Kommer regeringen verkligen att klara sitt ambitiösa mål till 2010? Det återstår att se. Regeringen är naturligtvis angelägen om att visa konkreta resultat inför det kommande riksdagsvalet.

I mitten av november arrangerades en internationell regelkonferens (International Regulatory Reform Conference) i Stockholm, dit över 400 deltagare från hela världen kom för att utbyta tankar och idéer under två dagar. Jens Hedström, vd för Näringslivets regelnämnd (NNR), underströk i sitt inledningsanförande att den svenska erfarenheten är att regelförenklingsarbetet fungerar bäst när politikerna involverar näringslivet i processen. ”Företagare vet bäst hur olika regler påverkar deras företag och vilka förenklingar som gör bäst nytta.”

Framtidens regelförenklingsarbete i EU var temat för konferensens avslutande diskussion. Avgörande för framgång är att regelkostnader kan hållas nere till ett absolut minimum. Den ekonomiska krisen har visat på behovet av att ytterligare stärka insatserna att förenkla regelverken och att vidta de åtgärder som är möjliga för att underlätta för företagen.

FAR SRS har nyligen blivit medlem i NNR för att därigenom kunna delta i det viktiga regelförenklingsarbetet.

Ewa Fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopcrs. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge). Har du frågor om EU sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...