Balans nr 12 2009

Debatt: Vilket värde har pensionerna vid årsskiftet?

Anders Palm och Ulf Redemo:

Från och med 1 januari 2010 sänks kalkylräntan för de allra flesta typer av pensionsavtal, vilket leder till ett ökat kalkylvärde. De nya föreskrifterna får användas redan från 31 december 2009. Anders Palm och Ulf Redemo uppmanar såväl företagen som deras revisorer att verka för att så sker.

Frågan om vad som är ”rätt” värde har naturligtvis det svaret, att man egentligen inte vet det förrän alla pensioner slutbetalats, alltså genom en efterkalkyl i en oviss framtid.

Men av två huvudanledningar kan värdering inte vänta. Den ena är företagsekonomisk. Redan innan en utfästelse om pension ställs ut är det väsentligt att kunna uppskatta dess effekter på såväl kort som (särskilt) lång sikt så att företaget så långt som möjligt förebygger risken att överskatta sin bärkraft. Den andra huvudanledningen har med skydd att göra, och bland intressenter att skydda inräknar vi alla borgenärer: pensionsberättigade, övriga fordringsägare och de som satsat riskkapital, till exempel aktieägare.

För värdering enligt 3 § tryggandelagen är det Finansinspektionen som på delegation från regeringen anvisar beräkningsparametrar. Förhoppningsvis är de parametrar som givits nöjaktiga ur företagsekonomisk synvinkel. Ur den väl så viktiga andra aspekten om borgenärs- och ägarskydd är de det däremot inte, med den kraftiga undervärdering i förhållande till pris för inlösen i pensionsförsäkring av upplupet pensionsansvar som nutida beräkningsparametrar resulterar i.

Inlösen i pensionsförsäkring är enligt 25 § tryggandelagen – som är dess viktigaste paragraf i det att det är genom den som skyddet ytterst stadgas – tvingande när företag lagt ner sin näringsverksamhet (rörelse) eller satts i konkurs. Om pensionsåtagandena är kreditförsäkrade kan inlösen i övrigt tvingas fram av kreditförsäkringsgivaren om verksamheten utvecklats negativt. Företaget kan förstås också frivilligt lösa in pensionsansvar i försäkring. För att förebygga rättsförluster och ekonomiska förluster är det för alla dessa fyra presumtioner avgörande att reserveringar eller i vart fall beredskap och upplysning skapats med ögonen på vad som åtgår vid inlösen. Därför måste pensionsansvar värderas så att pris för inlösen i pensionsförsäkring, för borgenärskollektivet såväl som på individnivå, inte underskrids.

Att, som Finansinspektionen, från förfallets början i nittiotalets mitt och särskilt sedan 2007, anvisa biometriska faktorer, diskonteringsräntor och andra parametrar som sammantagna inte återspeglar detta är ganska meningslöst.

Ett tillkommande aber är att vad som därmed – bristfälligt -anvisats för 3 § tryggandelagen, enligt 5 kap. 13 § konkurslagen också ska grunda beräkning av brist i händelse av konkurs. Pensionsborgenärerna riskerar därmed att drabbas extra: först tas för lågt värde upp i förhållande till pris för inlösen, sedan beräknas utdelning på detta för låga värde.

Det är därmed svårt att se att Finansinspektionen här lever upp till utsagan på sin hemsida, att arbeta för ett gott konsumentskydd.

Inte av besinning utan för att det allmänna ränteläget sjunkit har Finansinspektionen nu för värderingar från och med 1 januari 2010 tagit ett litet men dock steg i rätt riktning och för det stora flertal pensionsavtal, för vilka nu gäller den höga kalkylräntan 4,2 procent, sänkt denna till 3,5 procent. Det leder till ökat kalkylvärde om typiskt sett 12 å 15 procent.

Vad får då detta för effekter vid årsskiftet? De flesta företag som vid beräkningar med kalkylräntan 4,2 procent får överskott i sina pensionsstiftelser eller i delpost enligt 8 a § tryggandelagen på konto Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser i balansräkningen, kommer nog att slicka i sig detta, betala inkomstskatt och kanske använda nettot till aktieutdelning i vår. Detta trots att värdet när nyårsklockorna klämtat stigit med kanske en god åttondel och den återföring som tas in i bokslutet 31 december inte vore möjlig i ett bokslut dagen därpå. Detta med beaktande av spärreglerna i 7 och 15 §§ tryggandelagen.

Att minska en reservering på ett sätt som dagen därpå är otillåtet finner vi utmanande, särskilt som även det högre värde som uppkommer för 2010 med beräkning med den nya lägre räntan är otillräckligt, och det inte är säkert att alla företag klarar ett ”återställande” och lagen faktiskt inte ens kräver det. Täcka brist måste företag alltså inte, såvida inte pensionsavtalen kräver det, däremot är minskning reglerad. Överträdelse leder till skadestånd eller böter. Minskning vid årsskiftet när värdet dagen därpå tvärtom är högre än tidigare betyder att lagens skyddsregler desavoueras.

Föreskrifterna för 2010 får användas redan för beräkningar 31 december 2009, har Finansinspektionen meddelat. Vi uppmanar alla berörda företag att göra detta och dess revisorer att verka för att så sker.

Anders Palm , Aon Consulting, och Ulf Redemo, SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...