Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: EU-förslag om förenklingar för mikroföretag – svek eller löfte?

EU-kommissionen föreslår att de minsta företagen inom EU ska slippa upprätta årsredovisning. Förslaget är en del av kommissionens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till år 2012. Enligt kommissionens beräkningar kommer förslaget att innebära årliga besparingar på runt 6,3 miljarder euro, eller i genomsnitt 1 200 euro per företag. Förslaget innebär att de minsta aktiebolagen undantas från det fjärde direktivet om årsbokslut (78/660/EEG), vilket innebär att företagen inte behöver upprätta årsredovisning som baseras på EU-gemensamma principer.

FAR SRS är kritisk till förslaget och menar att det i slutändan inte kommer att leda till några besparingar för mikroföretagen. Dessa synpunkter har framförts i ett brev till den svenska regeringen.

– Det är bra att EU jobbar med förenkling, men det här är ett panikartat försök att minska kostnaderna. Man sparar inte pengar bara för att nödvändiga inslag i affärslivet görs frivilliga. Snarare ökar företagens transaktionskostnader om alla länder får olika regler, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Kommissionen har i sin konsekvensanalys påpekat att om kravet på årsredovisning tas bort så är det sannolikt att många länder kommer att införa redovisningsregler som öppnar upp för en redovisning inför skattemyndigheterna. Kostnaden för detta har inte varit möjlig att beräkna. Hur stor besparingen blir för företagen är därmed en öppen fråga.

– Konsekvensanalysen är inte övertygande på någon punkt, kanske för att hela syftet med begreppet mikroföretag har varit oklart. Det har saknats en helhetssyn. Utgångspunkten borde ha varit att underlätta för mikroföretag att göra affärer inom och över landsgränser. Då tror jag att vi i förslaget hade fått se en förenklad men fortsatt harmoniserad redovisning men också lätt åtkomst till företagens årsredovisningar, säger Dan Brännström.

Enligt kommissionen är bakgrunden till förslaget att de allra flesta mikroföretagen är verksamma på den inhemska marknaden med inga eller få gränsöverskridande transaktioner. Samtidigt ska dessa företag ofta följa samma rapporteringsregler som de stora bolagen. Kommissionens uppfattning är att detta medför en oproportionerligt stor administrativ börda.

FAR SRS delar inte kommissionens uppfattning att mikroföretagens intressenter nästan uteslutande finns inom respektive land.

FAR SRS är däremot positiv till en fortsatt harmonisering av redovisningen i de europeiska länderna och menar att den processen måste fortsätta.

– De små företagen måste också få dra nytta av alla affärsmöjligheter som EU:s inre marknad erbjuder. Annars sviker EU de små företagen. Därför är det viktigt att fortsätta förenklingsarbetet inom ramen för harmoniserade regelsystem, säger Dan Brännström.

Begreppet mikroföretag omfattar företag med en balansomslutning som inte överskrider 500 000 euro och en nettoomsättning som inte överskrider 1 000 000 euro. Dessutom får företaget inte ha fler än tio anställda under räkenskapsåret.

Kommissionens förslag har skickats vidare till EU-parlamentet och ministerrådet för beslut.