Innehåll

Balans nr 5 2009

Debatt: Nu skapas revisionens framtid?

Jag vill tacka Dan Brännström för den dialog vi haft i frågor kring allt från revisionspliktens borttagande till jävsregler och vill i likhet med generalsekreteraren överlämna till nya debattörer.

Dan Brännström lämnade ett antal frågor från mina tidigare artiklar obesvarade och öppna så det finns gott om diskussionsämnen. Vad som bäst gagnar revisionsbranschen får framtiden utvisa. Troligen får vi svaret långt fram i tiden men det är nu som grunden läggs. Om jag tror på någon katastrof, ett uttryck som Dan Brännström vill tillerkänna mig, är mera en fråga om hur man värdesätter revisionen. Jag tror på revisionen för att just gagna de långsiktiga samhällsintressena och detta oaktat bolagsstorlek. Om trovärdigheten för revisorerna skulle försvinna så är det nog rätt ordval då det är just detta vi diskuterar. Trovärdigheten för framtidens revision i de mindre bolagen så som den kan komma i uttryck efter de föreslagna förändringarna!

Vi är nog båda införstådda med att varje debattör har någon form av egenintresse. Ordet ”kortsiktigt” egenintresse glömde dock Dan Brännström bort i sin iver över att förstå att jag också, minsann, hade ett egenintresse. Med kortsiktigt menade jag att FAR SRS nu är så övertygad om att revisorn inte bara är den bäste på att utföra revisionen i de aktuella företagen utan också på att handha dess medelsförvaltning och bokföring, allt för att kortsiktigt få mer arbete. Detta, menar jag, tar långsiktigt död på förtroendet för revisionen och därmed efterfrågan på densamma. Jag utvecklade detta resonemang redan i min första artikel i denna debattflora i Balans (Slopad revisionsplikt en lättnad för branschen i nr 3/08) men skrev också om det i Dagens Industri i december 2007. Det måste vara viktigt att skilja på den utförande och rådgivande rollen å ena sidan och den kontrollerande å den andra (Balans nr 1/09). Annat som revisionsbranschen borde ta lärdom av är tidigare misstag som ledde till avvecklingen av konsultverksamheter som inte hörde hemma i det oberoende revisionsbyråorganet vilket jag skrev om i Balans nr 3/09.

Det finns ett flertal revisionsprodukter som kan utvecklas och som leder till mer arbete för revisorerna och är till gagn för näringslivet. Genom dessa produkter tror jag att revisionsbranschen också skulle stärka sitt förtroende i stället för att försvara ”att om revisorn gör allt så blir det rätt” (Dan Brännström i nr 2/09) Låt revisorn/revisionsbyrån göra allt, om det är det man vill, men inte på ett och samma uppdrag. Medelsförvaltning och grundbokföring hör inte revisionen till! Redovisningskonsultens och revisorns olika roller måste tydliggöras. Efter nästan trettio år i revisionsbranschen och nu cirka sju år i redovisningsbranschen har jag erfarit att det är stor skillnad i såväl arbetssätt som i arbetsuppgifter och att dessa mår väl av att särskiljas ur flera synvinklar utan att ens behöva hänvisa till frågan om oberoende. Med utredarens förslag blir det inte någon skillnad i vad en revisor respektive redovisningskonsult gör när nu revisionen för de mindre företagen kommer att urvattnas!

Efter ett långt aktivt liv inom revisionsbranschen ägnar jag numera en del av min tid till redovisningsbranschen, varför jag överlämnar till någon i revisionsbranschen att försvara revisionens framtid.

Steve Ribbestam är styrelseordförande i Matrisen. Han har ett förflutet som auktor revisor och var nordenchef samt vd i Ernst & Young i Sverige fram till 2002.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...