Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Hög tid att få ordning på aktieboken

Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att aktiebreven ska slopas (se Balans nr 5/2009). Om förslaget blir verklighet kommer aktieboken att innehålla fler uppgifter och få större rättslig betydelse. Den blir då det enda dokument som styr både förvaltnings- och sakrättsliga moment kopplat till ägande i de så kallade kupongaktiebolagen (där styrelsen ansvarar för aktieboken).

Enligt en undersökning som Nordiska värdepappersregistret (NRV) gjorde 2007 är administrationen av aktieboken undermålig i en stor del av bolagen (se Balans nr 5/2007). Enligt NRV:s vd Henrik Kristensen har det inte skett någon förbättring sedan dess.

Nu är det dags att få ordning på aktieboken. Det ska gå att följa bolaget från att de bildades fram till i dag. Om den informationen saknas i aktieboken måste styrelsen se till att historiken rekonstrueras, säger Henrik Kristensen

Att inte föra en korrekt aktiebok är ett av fyra områden i aktiebolagslagen som är straffbart.

Lagen är tydlig. Det blir böter eller fängelse i upp till ett år om aktieboken inte är i ordning, säger Henrik Kristensen.

En orsak till att administrationen av aktieböckerna inte sköts korrekt är tidsbrist och bristande kunskaper om vad lagen faktiskt kräver. Henrik Kristensen ser revisorn som en viktig resurs när det gäller återskapande av information samt i arbetet med att bygga upp bra rutiner kring administrationen av aktieboken.

Revisorn utgör en fantastisk kunskapskälla. Bolagets styrelse måste ha grundläggande kunskaper eftersom lagen säger att det är styrelsens ansvar, men det skulle bli alldeles för kostsamt om alla företag skulle lära sig i detalj hur aktieboken ska skötas, säger Henrik Kristensen.

Henrik Kristensen framhåller att utredningens förslag är helt i linje med NRV:s målsättning att förenkla och förbättra dagens praxis för värdepappersadministration. Förslaget om ändringen i aktiebolagslagen (ABL) påverkar samtliga cirka 345 000 registrerade svenska kupongaktiebolag.

Mer information finns på <www.nrv.se>

Fakta aktieboken (enligt nu gällande lagstiftning)

Aktieboken är ett dokument som ska finnas i samtliga svenska aktiebolag.

Aktieboken ska enligt aktiebolagslagen innehålla uppgifter om:

  • varje akties nummer, vilket slag aktien tillhör, om det finns aktier av olika slag i bolaget.

  • aktieägarnas personnummer/organisationsnummer, namn och postadress.

  • eventuella aktiebrev som har utfärdats och till vilka aktieägare som aktiebreven har utgetts till.

  • information om äganderätten begränsas av förköpsklausul, santyckesklausul och hembudsklausul.

  • någon aktieägare har en förmyndare eller god man.

  • eventuella förmånstagare och deras kontaktuppgifter.

  • det ingår aktier i en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder, ska det fondbolag som förvaltar fonden föras in i aktieboken som aktieägare i stället för fondandelsägarna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...