Revisorsnämnden (RN) har ansökt hos regeringen om att höja avgifterna för landets revisorer från och med 1 juli 2009. Enligt förslaget ska avgifterna för ansökan om godkännande/auktorisation höjas från 2 000 kronor till 2 600 kronor och årsavgiften för godkända och auktoriserade revisorer från 3 800 kronor till 4 300 kronor. Det innebär en höjning med 30 respektive 13 procent. Bakgrunden är att RN:s intäkter minskar, bland annat som en följd av att revisorskåren krymper.

FAR SRS vill att regeringen avstyrker RN:s begäran. I ett brev till justitieministern påpekar FAR SRS att RN inte verkar beakta marknadssituationen och den omställning som revisions- och rådgivningsbranschen genomgår inför en förändrad revisionsplikt.

Att höja med trettio respektive tretton procent mitt i finanskris och lågkonjunktur är fullständigt otänkbart. RN kommer dessutom att börja ta ut betydande avgifter för kvalitetskontrollen avseende noterade bolag. Man får inte rusa iväg och höja avgifterna när intäktsbasen minskar, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg menar att FAR SRS reaktion är överdriven.

De avgifter som är uppe för diskussion är försumbara för enskilda revisorer och revisions byråer. Trettio procent kan visserligen verka som en stor höjning, men då ska man beakta att avgiften för ansökan om godkännande/auktorisation legat stilla sedan 1995. Jag har svårt att tro att vi stryper branschen med detta, säger Peter Strömberg.

Att effektivisera RN:s organisation för att undvika avgiftshöjningar är inget alternativ i dagsläget, enligt Peter Strömberg.

Det är bristande intäkter som är det största problemet för RN, inte våra kostnader. Minskningen av revisorskåren slår hårt mot våra intäkter, trots att den är marginell vad gäller antalet. Om det ska finnas en rationaliseringspotential så måste antalet revisorer minska dramatiskt. Först då kan det få någon påtaglig inverkan på vår tillsynsverksamhet, säger Peter Strömberg.

Peter Strömberg påpekar också att tillsynskraven har ökat, bland annat som en följd av EU:s bolagsrättsliga direktiv om revision.

De kraven måste vi möta. Och behovet av god revisorstillsyn minskar knappast i kristider. Därför är det märkligt att FAR SRS, som har till uppgift att värna revisorskårens goda rykte, verkar vilja ha en svagare revisorstillsyn, säger Peter Strömberg.

Dan Brännström menar att RN borde ha kontaktat FAR SRS för en dialog.

Då hade vi kunnat hjälpa till med omvärldsanalysen. RN måste självfallet ha kapacitet att utföra en värdeskapande tillsyn. Men RN måste också börja ställa om och anpassa sin kostym när antalet revisorer minskar. Ska den sista revisorn finansiera hela RN, undrar Dan Brännström.