Sedan 1 juli får en revisor bara sägas upp i förtid av sin uppdragsgivare om det finns saklig grund för det. Regeln ska skydda revisorns oberoende, men har väckt frågor om vem som ska skicka in vilka papper till Bolagsverket. De nya reglerna ingår i anpassningen till EU:s revisorsdirektiv från 2006.

Vare sig det är revisorn eller kunden som vill avsluta uppdraget i förtid så ska parterna numera var för sig meddela skälen till Bolagsverket.

Ett så kallat entledigande, det vill säga en uppsägning av revisorsuppdraget från företagets sida, är giltigt bara om det föreligger saklig grund. Även när revisorn själv väljer att avgå i förtid ska bägge parter uppge skälen. Då är däremot avslutandet giltigt oberoende av om det finns saklig grund.

Bolagsverket prövar att underrättelsen om skälen kommer in. Däremot finns det ingen som löpande prövar ifall grunderna som anges är sakliga. Den rättsliga frågan huruvida ett entledigande är giltigt får alltså bedömas utanför Bolagsverket, antagligen i domstol, ifall parterna skulle tvista.

Genom att uppgifterna är offentliga hos Bolagsverket går det också för utomstående att se vad parterna har uppgett för skäl.

Bolagsverket förväntar sig i normala fall inte särskilt ordrika historier om varför förhållandet mellan en revisor och en uppdragsgivare har tagit slut. En tänkbar formulering skulle kunna vara att uppdraget avslutas i förtid på grund av att bolaget har sålts.

Båda parter ska ge sin bild av skälen

  • Båda parter ska i någon form skriva underrättelse om skälen.

  • Enligt aktiebolagslagen har både revisorn och bolaget skyldighet att meddela Bolagsverket vid förtida avgång, men Bolagsverket önskar sig för enkelhets skull att ena parten ska lämna in bägges papper – i första hand företaget.

  • Företaget förväntas skicka med inte bara sin egen formulering av skälen, utan även revisorns två delar: dels den redogörelse för iakttagelser hittills under året som har behövts även tidigare, dels den underrättelse om skälen som blev obligatorisk 1 juli 2009.

  • Formen för underrättelsen kan företaget och revisorn välja ganska fritt. Revisorn kan till exempel ange sina skäl som en rad i redogörelsen för iakttagelserna hittills under året. Företaget kan skriva sin motivering i exempelvis årsstämmoprotokoll eller anmälan om ny revisor.

  • Även revisorn har alltså full rätt att själv anmäla direkt till Bolagsverket att uppdraget har upphört i förtid. Då blir revisorn ingivare, och väntas bifoga även den tidigare uppdragsgivarens underrättelse om skälen. Om den inte kommer in till Bolagsverket så begär myndigheten komplettering hos revisorn. Om revisorn trots påstötning hos företaget inte har fått någon redogörelse för skälen så beskriver revisorn det i sitt svar till Bolagsverket. I så fall avregistreras revisorn ändå.

  • De nya reglerna finns i aktiebolagslagens 9 kap. 22, 23 a och 36 §§.