Regeringen föreslår att reglerna om beskattning av så kallade förbjudna lån ska ändras så att även lån från utländska företag omfattas. Vidare föreslås att avdragsrätten för ränta på sådana lån ska slopas. Syftet med förslaget är att motverka skatteplanering. För att förenkla för företagen föreslår regeringen även att lån som lämnas till aktiebolag generellt undantas från beskattning. Förbjudna lån är lån från ett aktiebolag till en aktieägare, styrelsemedlem, vd eller någon närstående till dessa.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2010. Regeringen har dock i en skrivelse till riksdagen aviserat att förslaget bör gälla redan från och med 13 februari 2009.