Utredningen om enklare redovisning lämnade 9 juni sitt slutbetänkande ”Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.” (SOU 2009:46) till justitiedepartementet. Bland annat föreslås att bestämmelsen om bokföringsbrott i brottsbalken ändras. Syftet med ändringen är att säkerställa att det inte alltid ska vara straffbart att upprätta en årsredovisning för sent. För att det ska vara ett straffbart åsidosättande av bokföringsskyldigheten menar utredningen att det bör krävas att det finns sådana brister i företagets bokföring att det inte går att bedöma verksamhetens resultat och ställning.

Bakgrunden är en dom från Högsta domstolen (HD) från 2004 som har kritiserats från flera håll. I denna konstaterar HD att underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning utgör ett bokföringsbrott. Domen innebär att en årsredovisning som inte har upprättats i tid kan föranleda

Samtliga förslag föreslås träda i kraft 1 juli 2010.

Övriga förslag I utredningen:

  • En ny koncerndefinition införs i årsredovisningslagen, vilket innebär att ett företag är moderföretag till ett annat företag om det har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över det andra företaget.

  • Ett företag som tillämpar omtermationella redovisningsstandarder (IFRS) i koncernredovisningen ska tillämpa detta regelverk även när det gäller att bestämma om företaget i fråga är moderföretag I stället för koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.

  • Kravet att store företag ska upprätta en särskild finansieringsanalys slopas och ersätts av ett krav på kassaflödesanalys.

  • Tryggandelagen ändras, bland annat vad gäller möjligheten att minska en avsättning som har gjorts enligt lagen.