Branschen är en stor ”köpare” av studenter

– Det är dags för branschen att ställa tydliga krav på ekonomutbildningarna, säger FAR SRS ordförande Svante Forsberg.

En stor del av ekonomistudenterna vid landets universitet och högskolor går vidare till yrken inom revisions- och rådgivningsbranschen. Därför bör FAR SRS arbeta mer aktivt för att påverka utbildningen, enligt Svante Forsberg.

– Branschen är en stor ”köpare” av ekonomistudenter och vi måste bli bättre på att ställa krav. Vi måste fråga oss; vad är viktigt för vår bransch och vilka kunskaper efterfrågar vi?

Enligt Svante Forsberg har de nyutexaminerade ekonomerna i många avseenden en hög kompetens. Däremot finns det brister inom vissa områden, främst redovisning och finansiering.

– Vi har sett en ojämn nivå, främst när det gäller basala redovisningskunskaper. Där finns det ibland stora brister, säger Svante Forsberg.

En av orsakerna är, enligt Svante Forsberg, bristen på kvalificerade lärare i redovisning vilket medför att det är svårt att hålla en jämn nivå på undervisningen.

”Branschen måste ställa krav”

Men ansvaret ligger inte enbart på högskolorna. Svante Forsberg menar att branschen måste ta sitt ansvar.

– Vi måste ställa upp med lärare i större utsträckning. Eftersom vi rekryterar många av de bästa så är det ju hos oss en stor del av kompetensen finns, säger han.

Att antalet högskolor som får utfärda civilekonomexamen har utökats till elva är Svante Forsberg starkt kritisk till.

– Med tanke på att det är lärarresurser som är det stora problemet så tror jag det blir svårt att uppnå en hög kvalitet på samtliga utbildningar. Elva högskolor är för många som jag ser det, säger Svante Forsberg.

Han menar generellt att det vore bättre att samla resurserna på färre utbildningar och på så sätt uppnå en högre och jämnare kvalitet.

– Det är dyrt att sprida resurserna på så många högskolor. Bara administrationen kostar en hel del, säger Svante Forsberg.

Hur kan FAR SRS påverka?

Under hösten kommer FAR SRS styrelse att diskutera hur organisationen kan påverka ekonomutbildningen i syfte att bidra till en kvalitetshöjning inom exempelvis redovisningsområdet.

– Vi ska ta en ordentlig diskussion om vad vi kan göra för att stärka vår roll som ”köpare” av ekonomistudenter, säger Svante Forsberg.

På frågan vad FAR SRS skulle kunna göra för att faktiskt påverka ekonomutbildningen svarar Svante Forsberg att det är viktigt att etablera goda kontakter med utbildningsdepartementet.

Han vill också föra en dialog med de ansvariga för ekonomutbildningarna vid landets högskolor och universitet. En idé är att FAR SRS i samarbete med högskolorna arbetar fram ett slags miniminivå vad gäller undervisningen inom exempelvis redovisning.

– Byråerna lägger stora resurser på utbildning och en del av dessa kunskaper borde man kanske kunna få redan tidigare genom högskoleutbildningen, säger Svante Forsberg.

Pernilla Halling