Många nyutexaminerade ekonomer söker jobb inom revisions- och rådgivningsbranschen. Balans har ställt tre frågor till rekryteringsansvariga på en handfull av de större revisionsbyråerna angående de nybakade ekonomernas kompetens:

 1. Har de sökande den kompetens ni efterfrågar?

 2. Inom vilka områden saknas kompetens/finns det brister i kompetens?

 3. Vad anser du att ekonomutbildningarna bör satsa mer på?

Petra Stergel, personaldirektör, PricewaterhouseCoopers

 1. Det är en komplex fråga. Vi mäter inte kunskapsnivån när vi anställer yngre medarbetare, vi undersöker i stället deras förmåga att inhämta och ta till sig ny information. Utöver deras talang för att ta egna initiativ, bygga relationer och nå resultat så är alltså deras fallenhet för att lära sig nya saker en kompetens vi söker, och ja – alla som börjar hos oss besitter den förmågan.

 2. Ingen som börjar hos oss är fullärd. Studietiden utgör den grund som de har att stå på och från vilken de kan ta sig vidare rent kunskapsmässigt. Hur grunden ser ut varierar från student till student. Studieort, intresse och arbetslivserfarenhet är alla faktorer som påverkar nivån på deras kunskap. Vi har dock inte sett att det skulle finnas någon särskild kompetenslucka som behöver fyllas.

 3. Utbildningen har som syfte att utveckla det kritiska tänkandet och den analytiska förmågan, hur man gör det på bästa sätt är svårt för oss att svara på. Det är frestande att föreslå en utbildning som är tydligare kopplad till de professionella roller som studenterna kan förväntas ta när de väl kommer ut i arbetslivet. Samtidigt är det inte universiteten och högskolornas primära roll att tillhandahålla yrkesutbildningar, de ska i stället fostra det tankesätt och den intellektuella mognad som man kan förvänta sig att hitta hos en revisor eller rådgivare. Det är inte alls säkert att man når dit genom att öka andelen praktiska moment i utbildningen.

Anna Larsson, rekryteringsansvarig, KPMG

 1. Inom framför allt revision finns det regler kring vilka kurser/examen man måste ha för att kunna uppnå högre revisionsexamen. Såväl studenterna som universiteten är väl bekanta med dessa krav, vilket innebär att de nyutexaminerade som söker sig till branschen har den kompetens som efterfrågas.

 2. Vi upplever inte att det saknas kompetens inom något specifikt område. Snarare tvärtom, många av de ansökningar vi får in håller oerhört hög kvalité och många nyutexaminerade har redan i början av sin yrkeskarriär en enastående CV och mycket goda studieresultat.

 3. CSR borde få mer utrymme på ekonomutbildningarna. Det är viktigt att öka medvetenheten kring dessa frågor, inte minst hur den finansiella sektorn kan bidra till en hållbar utveckling.

Anders Lundberg, HR-manager, Deloitte

 1. Vår uppfattning är att de generellt sett har goda kunskaper och rätt inriktning med vissa undantag.

 2. Det förekommer brister i kunskap om praktisk redovisning, redovisningsprinciper och bokföring.

 3. Högskolorna bör satsa på mer praktisk redovisning, bokföring och redovisningsprinciper. Vi upplever att alltför många har bristande färdigheter inom dessa områden och här borde högskolorna satsa mycket mer tid och resurser. Ska du bli en duktig revisor måste du kunna det du ska revidera, dvs. redovisning.

Ulla Kylhed, HR-ansvarig Stockholm, BDO

 1. Generellt tycker vi att studenterna har hög kompetens och de har högt självförtroende kring sin kompetens. Men vissa brister framkommer när de sedan börjar jobba.

 2. Det vi har uppmärksammat är främst brister inom redovisningens grunder. Denna kompetens är viktig även om man ska arbeta med revision. Studenterna har redovisningskunskaper på en högre nivå, men inte själva grunderna i bokföring, det vill säga det praktiska hantverket, debet och kredit etc. Om studenten däremot har en ekonomisk gymnasieutbildning sedan tidigare är kompetensen tillräcklig.

 3. Vi efterfrågar en mer praktisk grund inom utbildningen eller en obligatorisk extrakurs för dem som inte har ekonomiskt gymnasium i botten. En annan brist, som kanske inte bara gäller för ekonomer, gäller kunskaper i svenska språket. Skriftspråket har försämrats mycket de senaste åren och för en revisor är det mycket viktigt att i relationen med kunden skriva välformulerade rapporter.

Marianne Sanden-Ljungberg, vice vd, SET

 1. I princip samtliga som vi anställer som revisorassistenter har den utbildning som krävs för godkänd/auktoriserad revisor. I undantagsfall kvarstår någon enstakta tentamina. Merparten av de sökande kommer direkt från högskolan och saknar arbetslivserfarenhet förutom exempelvis sommararbete.

 2. Som sagts ovan så saknas arbetslivserfarenhet vilket är naturligt då revisionsbyråer oftast anställer nyutexaminerade. Ibland kan det därför ta tid för den nyanställde att komma in i vardagen, ”att gå till jobbet”. Vi tycker också att man många gånger har bristfälliga kunskaper i redovisning.

 3. Utökad utbildning i redovisning som inte håller en alltför hög nivå skulle förenkla för den nyanställde. Även skattefrågor på en lägre nivå. Högskolan lägger utbildningen på en hög nivå. När den nyutexaminerade kommer till en revisionsbyrå så handlar arbetet under de första åren om enklare frågeställningar som man kanske inte mött under utbildningen.