Innehåll

Balans nr 10 2010

Felaktig rådgivning vanlig skada

Skatterådgivning är ett område som enligt Länsförsäkringar anses som risk-exponerat. Vid skaderegleringen har några vanligt förekommande skador noterats, bland annat felaktiga beräkningar vid tillämpningen av 3:12-reglerna och felaktig rådgivning i samband med köp av bolag med gamla skattemässiga underskott. Det har också funnits fall där köparen i samband med bolagsförvärv ställt krav mot målbolagets revisor eftersom köparen har ansett att överlåtelsebalansräkningen har varit felaktig. Nedan följer ett exempel på hur ett ärende som tas upp i skadenämnden kan se ut.

Anders ägde aktierna i ett bolag som likviderades. Skatteverket granskade Anders deklarationer för året innan likvideringen ägde rum (taxeringsår 1) samt för samma år som likvideringen en skattemässig försäljning skedde (taxeringsår 2). Vid granskningen framkom följande:

Taxeringsår 1: Anders redovisade en utdelning från bolaget om 500.000 kronor varav cirka 300.000 kronor redovisades i inkomstslaget kapital. Beräkningen hade skett mot bakgrund av sparat utdelningsutrymme från tidigare år om ett visst belopp. Utdelningsutrymmet uppgick emellertid till ett mycket lägre belopp och med anledning av detta beskattades Anders i ett omprövningsbeslut med cirka 80.000 kronor i tjänst och cirka 250.000 kronor i kapital. Han påfördes även skattetillägg.

Taxeringsår 2: Skatteverket beslutade att Anders skulle beskattas för kapitalvinst för avyttringen med cirka 500.000 kronor i tjänst, mot av Anders redovisade 300.000 kronor i kapital. Vidare påfördes även skattetillägg. Även detta beslut var hänförligt redovisad sparad utdelning.

Anders begärde ersättning av rådgivaren motsvarande de ändringar som Skatteverket gjort i sitt beslut, det vill säga både för tillkommande skatt samt skattetillägg. Rådgivaren som upprättade deklarationen hade tillgång till allt material för att kunna upprätta en korrekt deklaration.

Länsförsäkringar beslutade att medge ersättning motsvarande skattetillägget.

Skadenämnden och skadereglerarnas kommentar: Skatten i sig var inte att betrakta som en skada då det endast var en korrekt skatt som beslutats. Endast skattetillägget var att betrakta som en ersättningsgill skada.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...