Skatterådgivning är ett område som enligt Länsförsäkringar anses som risk-exponerat. Vid skaderegleringen har några vanligt förekommande skador noterats, bland annat felaktiga beräkningar vid tillämpningen av 3:12-reglerna och felaktig rådgivning i samband med köp av bolag med gamla skattemässiga underskott. Det har också funnits fall där köparen i samband med bolagsförvärv ställt krav mot målbolagets revisor eftersom köparen har ansett att överlåtelsebalansräkningen har varit felaktig. Nedan följer ett exempel på hur ett ärende som tas upp i skadenämnden kan se ut.

Anders ägde aktierna i ett bolag som likviderades. Skatteverket granskade Anders deklarationer för året innan likvideringen ägde rum (taxeringsår 1) samt för samma år som likvideringen en skattemässig försäljning skedde (taxeringsår 2). Vid granskningen framkom följande:

Taxeringsår 1: Anders redovisade en utdelning från bolaget om 500.000 kronor varav cirka 300.000 kronor redovisades i inkomstslaget kapital. Beräkningen hade skett mot bakgrund av sparat utdelningsutrymme från tidigare år om ett visst belopp. Utdelningsutrymmet uppgick emellertid till ett mycket lägre belopp och med anledning av detta beskattades Anders i ett omprövningsbeslut med cirka 80.000 kronor i tjänst och cirka 250.000 kronor i kapital. Han påfördes även skattetillägg.

Taxeringsår 2: Skatteverket beslutade att Anders skulle beskattas för kapitalvinst för avyttringen med cirka 500.000 kronor i tjänst, mot av Anders redovisade 300.000 kronor i kapital. Vidare påfördes även skattetillägg. Även detta beslut var hänförligt redovisad sparad utdelning.

Anders begärde ersättning av rådgivaren motsvarande de ändringar som Skatteverket gjort i sitt beslut, det vill säga både för tillkommande skatt samt skattetillägg. Rådgivaren som upprättade deklarationen hade tillgång till allt material för att kunna upprätta en korrekt deklaration.

Länsförsäkringar beslutade att medge ersättning motsvarande skattetillägget.

Skadenämnden och skadereglerarnas kommentar: Skatten i sig var inte att betrakta som en skada då det endast var en korrekt skatt som beslutats. Endast skattetillägget var att betrakta som en ersättningsgill skada.

Charlotta Danielsson