Innehåll

Balans nr 10 2010

Debatt: De 8 är på G men går de åt rätt håll?

G8-gruppen tar ett bra initiativ att ordna så att alla programföretag får en entydig kravspecifikation för hur systemdokumentation, behandlingshistorik och rättelser av verifikat ska ske (se Balans nr 8–9/2010). Det är ett sedan länge framfört önskemål att branschen ställer entydiga, väl genomtänkta och väl motiverade krav.

De sju stora byråerna och Far pekar på risken att vi bryter mot bokföringslagens 5 kapitel 5 § (BFL) och/eller Bokföringsnämndens anvisningar (BFNAR 2000:6 och 2001:2). Förändrade bokföringsprogram, en ny lag och/eller en ny anvisning av BFN ska förhindra att rättelser görs i bokföringen på ett felaktigt sätt.

BFL är tydlig om rättelse sker, så ska tidpunkt och signum anges vid rättelsen.

Om rättelsen sker på ett annat verifikat (vilket inte är tvingande enligt lagen) så ska en tydlig referens anges på båda verifikaten. Det är en klok och bra lag som varken behöver kompletteras eller ändras.

Moderna redovisningsprogram följer lagen och en korrigering av en felaktig kontering kan ske på rätt ställe, det vill säga i det verifikat där felet uppstod. Det resulterar i att felet stryks och datum och signum noteras med automatik. Den därpå registrerade riktiga konteringen får samma signum och datum. Med BFL är det möjligt att skapa en helt korrekt bokföring utan fel och utan korsreferenser till ibland långa kedjor av rättelseverifikat.

BFN tolkas ibland så att rättelsen ska ske i den senare period då felet upptäcks och hanteras som egen post. Om det ska tolkas som ny verifikation omöjliggörs en rationell revision enligt APTA. Vid test av verifikat kommer dels felen att visas, dels de rättelser som gjorts. Exempelvis blir 37 fel plötsligt 74 fel i stället för noll fel som rimligen är målet med alla avstämningar och revisionsinsatser. Om rättelsen sedan läggs i fel period kommer den dynamiska analysens grafer att bli missvisande. Det blir svårare att få en rättvisande bild av företagets ställning vid en viss given tidpunkt. Det kan inte vara BFN:s önskan!

Avstämning och felsökning blir svårare för revisorn, redovisningskonsulten och den bokföringsskyldige. Att läsa huvudboken för bankkontot mot kontoutdraget blir inte lätt om de rätta transaktionerna bokförts på fel månad. Skatteverket kräver att fel som påverkar skattedeklarationen ska rättas genom att en ny upprättas för den period där momsen eller den skattepliktiga omsättningen rätteligen skulle ha redovisats. Alltså rätta i den felaktiga verifikationen, men spårbart!

Eftersom databasen håller reda på de transaktioner som inaktiverats kan programföretagen enkelt skapa en huvudbok över ändrade transaktioner och en lista över de verifikat som ändrats. Där framgår vad som ursprungligen bokförts och de ändringar som gjorts. Det är en mer användbar lista än aldrig så ambitiösa analyser av en fil innehållande ett småföretags behandlingshistorik.

Det är självklart att ett verifikat får ändras under innevarande period. Tidigare perioder under räkenskapsåret ska ändring ske när skatt/momsredovisningen rättas, vilket enkelt sker via internet. Rättelser av allvarliga fel i tidigare år kräver även en ändring av både inkomstdeklaration och handlingar hos Bolagsverket, vilket gör det självreglerande.

Av tradition revideras stora företag i etapper. Då anses det vara nödvändigt att förhindra ändringar. Men det är spår-barheten som är viktig. G8:s arbete får inte förorsaka onödiga problem för småföretagen i form av en missvisande bokföring och ineffektiv revision.

Hans Sjölund är auktoriserad revisor med egen byrå.