Innehåll

Balans nr 10 2010

Sektionen Små & medelstora företag

Vi närmar oss 1 november då den frivilliga revisionen blir verklighet för vissa företag. För att möta detta arrangerar sektionen tillsammans med lokalföreningarna lokala Far-dagar med start i Karlstad 5 oktober. Dessa dagar är viktiga tillfällen där vi möter våra kunder och intressenter för att diskutera framtiden. Inför dagarna har en Skop-undersökning gjorts där 2.000 kunder på de lokala orterna fått svara på frågor om vår roll som konsult och rådgivare. En liknande undersökning görs bland medlemmarna för att se hur vi själva uppfattar oss i vår yrkesroll.

För att utveckla och möta revisorns nya framtid kommer vi att starta en utvecklingsgrupp för revision samt starta gruppen ”Nya generationen” med sikte på små och medelstora företag.

En viktig del av sektionens arbete är att föra en dialog med Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF i syfte att skapa goda förutsättningar för den auktoriserade redovisningskonsulten. I detta arbete ingår att informera marknaden om skillnaden mellan en revisors och en redovisningskonsults respektive tjänster.

I september förra året ingick Far och SRF ett samarbetsavtal kring auktorisation av redovisningskonsulter. Avtalet innebär bland annat att organisationerna gemensamt ska arbeta med utvecklingen av redovisningstjänster och etablera ett löpande samrådsförfarande som säkerställer fortsatt utveckling av auktorisationen av redovisningskonsulter.

Målet är att marknaden på sikt ska uppfatta auktorisationen av redovisningskonsulter som en gemensam auktorisation. Denna grund baseras på:

  • Enhetlig titel för yrkesrollen.

  • Tillämpning av samma standard för redovisningstjänster.

  • Tillämpning av likvärdiga allmänna villkor för redovisningstjänster.

  • Likvärdiga kvalitetskontrollsystem.

  • Likvärdiga intagningskrav för medlemskap.

  • Likvärdiga krav på vidareutbildning.

I Samrådsgruppen ingår två medlemmar från respektive organisation med Magnus Eriksson som ordförande. En separat grupp med syfte att utveckla yrkesrollen och gemensamt utveckla produkter och tjänster har tillsatts med Anders Bernåker som ordförande. Gruppen ska arbeta visionärt så att yrkesrollen utvecklas och vi levererar tjänster som efterfrågas på marknaden.

Bo Åsell är ordförande i Fars sektion Små & medelstora företag