Balans nr 11 2010

Noteringar: Nytt regelverk för försäkringsbolag

Solvens II ställer högre krav på företagen. Snart är Finansinspektionens provberäkningar klara.

Banksektorn har redan sitt, snart kommer även ett nytt regelverk för försäkringsbolag. Solvens II speglar den genomgripande omställningen till en riskbaserad och marknadsorienterad värdering av tillgångar och skulder.

2013 kan tyckas långt borta, men det är hög tid för bolagen att förbereda sig för EU:s nya regelverk för försäkringsbolag, Solvens II. I Sverige berörs runt 200 bolag.

Finansinspektionen, FI, avslutar i dagarna den sista provberäkningen av hur de nya reglerna för kapitalkrav kommer att slå mot svenska bolag. Lena Mörk, senior manager och riskspecialist på PwC, hoppas att bolagen har tagit chansen att medverka i FI:s testprogram.

– De nationella mätningarna hjälper till att kalibrera kapitalkravet på EU-nivå, därför är det viktigt att så många som möjligt har deltagit, säger hon.

Kapitalkravet har hamnat i i fokus i diskussionerna om Solvens II, men Lena Mörk i framhåller att direktivet innehåller lika genomgripande i kvalitativa förändringar.

– Dagens solvensregler är inte riskbaserade och medger heller inte möjligheten att göra en egen bedömning med stöd i av interna modeller, vilket det nya regelverket gör. Samtidigt ställer de nya reglerna betydligt högre krav på bolagen, säger hon.

Solvens II kan beskrivas som försäkringsbranschens motsvarighet till Basel II. Det är branschen, med banksektorn som förebild, som drivit på för att få ett mer tidsenligt regelverk som speglar marknadens genomgripande i omställning från värdering enligt verkligt värde till värdering enligt marknadsvärdesprincipen.

– Det nya regelverket kommer att påverka både intern- och externrevisorer då de höjda kvalitetskraven i motsvarande grad höjer kraven på granskning av hur dessa genomförs och efterlevs. Men regelverket kommer även att påverka samtliga affärskritiska funktioner, exempelvis aktuarie- och riskfunktionerna, compliance och ekonomiavdelningen, säger Lena Mörk.

Solvens II träder i kraft 31 december 2012. EU-direktivet är så gott som färdigställt, nu återstår den omfattande processen att arbeta fram detaljerade riktlinjer.

Rakel Lennartsson