Chemel är ett litet företag som tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer för användning i bioprocesser och inom livsmedelsindustrin. Bolaget har sitt säte i Lund och är sedan 2005 noterat på NGM. Omsättningen 2009 uppgick till 16 miljoner kronor.

I slutet av 2008 träffade Chemel ett avtal om förvärv av aktierna i ett danskt biotekföretag villkorat bland annat av en nyemission. När det i början av 2009 visade sig att emissionen delvis misslyckats inleddes diskussioner om ett nytt avtal om förvärv av tillgångarna i bolaget. Gissningsvis handlade det nu bara om en mindre del av företaget. Ett formellt köpeavtal undertecknades 1 april 200g. I rapporten för första kvartalet 2009 redovisades dock både omsättning och resultat redan från 1 januari med motiveringen att Chemel genom avtalet tecknat 2008–12–01 erhållit bestämmande inflytande över den förvärvade verksamheten från 1 januari 2009.

Så långt handlar det om ett ganska vanligt exempel på att företag tidigarelägger tidpunkten för förvärvsredovisning även om tre månader torde vara något av ett rekord. Därtill kommer att avtalssituationen i december 2008 framstår som annorlunda från den under våren 2009. Det gör att det framstår som osannolikt att man verkligen erhållit ett bestämmande inflytande från 1 januari. Oavsett vad som avtalats måste det vara fel att i rapporten för första kvartalet redovisa både omsättning och resultat i resultaträkningen, men varken förvärvade tillgångar eller köpeskilling i balansräkningen. Dessa poster dyker först upp i rapporten för andra kvartalet.

Det här uppmärksammades av marknadsövervakningen på NGM som 15 april i år riktade en skriftlig anmärkning till Chemel med begäran om rättelse och ett krav på att bolaget skulle gå ut med information om att ett fel begåtts. I årsredovisningen kan man läsa att Chemel tillgodosåg det senare kravet genom att skriva: NGM menar att förvärvet av verksamheten inte har skett förrän 1 april 2009 då de anser att bestämmande inflytande inte erhölls förrän vid detta datum, innebärande att den omsättning och vinst om 5.274 respektive 527.000 kronor som intogs i rapporten för första kvartalet 2009 inte skulle redovisats som omsättning/vinst utan endast som påverkan på finansnettot. Redovisning enligt NGM:s uppfattning skulle dock inte fått någon påverkan på periodens resultat för första kvartalet 2009, eller i någon senare period. Chemels styrelse och revisor anser dock att bestämmande inflytande över verksamheten erhölls 1 januari 2009 och att förvärvet har redovisats korrekt och på det sätt som bäst speglar verkligheten varför någon rättelse inte är gjord.

Jag förstår inte argumentet. Så vitt jag kan se finns ingen påverkan på finansnettot av en tänkt köpeskilling. Som jag tolkar redovisningen har Chemel blåst upp resultatet för första kvartalet med ett väsentligt belopp utan att beakta den investering som ligger bakom. Hur revisorn kan anse att denna redovisning är korrekt är svårt att förstå. Tilläggas kan att någon rättelse aldrig skett. I stället framgår av rapporten för första kvartalet 2010 att Chemel lämnar NGM av ”besparingsskäl” och i stället noterar aktien på Aktietorget.

Beskrivningen av Chemel återfinns på NGM:s hemsida under rubriken Regelbunden finansiell information och Åtgärder vid överträdelser. Jag tycker att den information som NGM lämnar är mycket bra och väl i klass med vad man kan hitta i andra europeiska länder. På hemsidan kan man dels hitta en årlig rapport över den tillsyn som utövats, dels en beskrivning av samtliga beslut som fattats. Tillsynen är organiserad på i stort sett samma sätt som på Stockholmsbörsen, men med den skillnaden att granskningen verkar påbörjas betydligt tidigare efter att rapporter publiceras. Bland annat sägs att en första översiktlig granskning av rapporterna i de företag som omfattas av granskningen ska göras inom 48 timmar från det att de blivit offentliga.

För 2010 och 2009 redovisas 9 respektive 33 beslut. Av dessa utgör 7 respektive 17 ärenden där inga iakttagelser av väsentlig karaktär identifierats. I övriga fall har en skriftlig varning delats ut med ett krav på att en ändring av redovisningen ska göras i kommande rapporter. I tre av dessa har felen bedömts vara så allvarliga att namnen på företagen offentliggjorts Förutom Chemel handlar det om Hebi och Push Development. Både Chemel och Push valde att självmant avregistrera sig medan Hebi blev avregistrerat efter beslut av disciplinnämnden. Vidare finns i årsrapporten en tabell med uppgift om de områden där redovisningen kritiserats. Listan toppas av ÅRL med tolv ärenden, därefter följer IAS 34 Delårsrapportering med tio ärenden.

Stockholmsbörsen har numera också motsvarande information på sin hemsida. Enklast hittar man den om man söker på Redovisningstillsyn. Där redovisas dels årsrapporten för 2009, dels en redogörelse för sex ärenden som gett upphov till kritik under 2009. I samtliga fall har företagen vitsordat kritiken varför inget av dem överlämnats till disciplinnämnden.

Rolf Rundfelt är professor i redovisning vid Linköpings universitet.

rolf.rundfelt@telia.com