Innehåll

Balans nr 11 2010

Intern styrning och kontroll

2008 etablerade Far och IIA (Internrevisorerna) en arbetsgrupp för att driva frågor kring intern styrning och kontroll. Syftet är att medlemmar i de båda föreningarna samt intressenter inom företag och offentlig sektor ska delges kunskap om nyttan med en väl fungerande intern styrning och kontroll i företag och offentlig verksamhet.

Vi genomför bland annat en årlig enkät om intern styrning och kontroll bland ekonomidirektörer i medelstora och stora offentliga och enskilda företag.

En viktig uppgift är att utveckla marknadsföringsmaterial för att sprida kunskap om god intern styrning och kontroll. Gruppen är initiativtagare till en bok om de mest aktuella frågorna inom intern styrning och kontroll (i samarbete med Far Förlag) samt är med och tar fram inslag till Far Akademis och IIA:s kurser. Medlemmarna deltar också i debatten om intern styrning och kontroll, exempelvis genom att skriva debattartiklar.

Lobbying är en prioriterad aktivitet för arbetsgruppen, bland annat gentemot Finansinspektionen, regeringskansliet och Svenskt Näringsliv.

Ofta får vi höra att intern styrning och kontroll endast handlar om att möta lagar och regler, att det ökar byråkratin i verksamheten samt att det är förknippat med stora kostnader utan att tillföra något värde.

Erfarenheter visar dock att intern styrning och kontroll är ett av de viktigaste angreppssätten för att effektivisera verksamheten och öka konkurrenskraften.

Anders Hult är ordförande i Fars arbetsgrupp för intern styrning och kontroll