Innehåll

Balans nr 11 2010

Policygruppen för redovisning

Fars Policygrupp för redovisning är Fars expertorgan i redovisningsfrågor. Policygruppen består av 15 ledamöter med olika specialiteter och erfarenhetsbakgrund. Policygruppen har två arbetsgrupper: SME-gruppen och Gruppen för finansiella frågor.

Policygruppen arbetar proaktivt för att utveckla svensk och internationell redovisning på ett för både våra medlemmar och näringslivet gynnsamt sätt. Vi ”lobbar” för att påverka beslut på såväl nationell som internationell nivå. Vi skriver remissvar till svenska departement, IASB, Rådet för finansiell rapportering, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen. Vi påverkar även genom brev och informella kontakter med lämplig beslutsfattarnivå bland normgivare/lagstiftare, näringsliv, NASDAQ OMX/NGM Equity’s redovisningstillsyn med flera. Vi tar initiativ till förändrad lagstiftning och normgivning. I den mån berörd normgivare inte kan åtgärda behov tillräckligt snabbt i förhållande till våra medlemmars och näringslivets behov väljer vi ibland att utfärda egna rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor. Så var exempelvis fallet då Policygruppen för redovisning gav ut ett banbrytande uttalande ”RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag” med ambitionen att låta svensk god redovisningssed influeras av god internationell redovisningspraxis varigenom en rättvisande bild kunnat förmedlas vid internöverlåtelse av fastighet utan oförklarliga nedskrivningar. Ett annat exempel var när Far med kort varsel kom med ett uttalande om hur pensioner försäkrade i Alecta skulle redovisas. Policygruppen följer också hur börsernas tillsyn över börsbolagens finansiella rapportering fortlöper och framförallt att den inte leder till omotiverad kritik mot bolagen.

Representanter för policygruppen skriver ofta artiklar om redovisningsfrågor i Balans och Nytt från revisorn. Vår ambition är att synas mer i media och sprida resultatet av vårt arbete till en vidare krets och att inbjuda till debatt i redovisningsfrågor. Just nu jobbar vi intensivt med Bokföringsnämndens föreslagna nya och omfattande redovisningsnormer benämnda K3 vilka, tillsammans med K2, kan komma att få en väsentlig påverkan på svensk god redovisningssed framöver. Vidare är vi engagerade i frågan om vilken diskonteringsränta som bör användas för nuvärdeberäkning av svenska förmånsbestämda pensionsåtaganden i kommande årsbokslut.

Göran Arnell är ordförande och Fredrik Walmeus är vice ordförande i Fars i policygrupp för redovisning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...