Högsta domstolen, HD, prövar inte frågan om dubbelbestraffning. Riksåklagaren, RÅ, fick avslag på sin ansökan om prövningstillstånd.

Rättsläget kring dubbelbestraffning och skattetillägg är osäkert i Sverige (se Balans nr 10/2010). Några domstolar i Sverige har vägrat att följa HD:s prejudikat, och till slut tröttnade RÅ och ansökte om prövningstillstånd hos HD med ett krav på att rättsläget skulle klarläggas. Men HD avslog ansökan och hänvisar till beslutet i mars i år. Där fann en oenig HD att förbudet i Europakonventionen mot dubbla förfaranden i brottmål inte ger klart stöd för att underkänna det svenska systemet med olika förfaranden för skattetillägg och skattebrott.

Charlotta Danielsson