Från och med 1 januari 2011 till-lämpar Far nya invalsregler för redovisningskonsulter.

De sista månaderna med övergångsregler har Far märkt av en ökad tillströmning av redovisningskonsulter. Maria Bengtson, samordnare för Fars kvalitetskontroll och ansvarig för Fars medlemsregister, tror att många passar på medan de ”mildare” övergångsreglerna gäller.

– Det behöver inte betyda att de som blir medlemmar före årsskiftet är mindre kvalificerade. Däremot kommer ansökningsprocessen att kräva mer arbete senare, säger hon.

Redovisningskonsultexamen blir ett nytt moment, att jämföras med Revisorsnämndens examina för att bli godkänd och auktoriserad revisor. Eftersom det inte finns någon statlig tillsynsmyndighet på redovisningsområdet har Far tagit på sig uppgiften att utfärda examina.

– Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga invalsregler för våra medlemskategorier och att höja kvalitén. Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara medlem i Far. Kvalitén hos medlemmarna följs även upp regelbundet via Fars kvalitetskontroll, säger Maria Bengtson.

Utöver redovisningskonsultexamen krävs minst åtta års utbildning och praktik. För dem med akademisk examen är praktikkravet fem år, medan de med annan av Far godkänd eftergymnasial examen behöver minst sex års praktik. Därutöver gäller allmänna behörighetskrav, som att man inte är satt i konkurs. Läs mer på <far.se>.

Rakel Lennartsson