Fiktiv dialog mellan en IFRS-expert och en CFO

Ett börsnoterat företags redovisning av en avvecklad verksamhet fick Jörgen Dahlgren och Sven-Arne Nilsson att närmare sätta sig in i IFRS 5. Arbetet gav dem en insikt i karaktären hos delar av IFRS och vad det är som gör IFRS så kontroversiellt i dessa dagar. Under läsningen formulerade de en tänkt dialog, som följer nedan.

Två tidigare studiekamrater träffas. Den ene har blivit IFRS-expert (IFRS-experten) på en revisionsbyrå medan den andre blivit ekonomichef (CFO) på ett noterat företag. Följande dialog utspinner sig:

IFRS-experten: Jag tittade i er senaste helårsrapport och såg att ni redovisade en avvecklad verksamhet i resultaträkningens avsnitt avvecklad verksamhet.

CFO: Ja, hur så?

IFRS-experten: I någon av era rapporter såg jag att ni lade ner den verksamheten, ingen avyttring alltså. Då får man inte lov att rapportera den som avvecklad!

CFO: Får man inte lov? Eftersom det var stora belopp diskuterade vi värderingen och beräkningen av avvecklingen noga med våra revisorer, men att den inte skulle få redovisas som avvecklad verksamhet har de inte nämnt.

IFRS-experten: Era revisorer, ja. Nu för tiden kan den vanlige revisorn inte avgöra sådana redovisningsfrågor.

CFO: Jag tycker de är kunniga och vettiga; varför skulle de inte kunna det?

IFRS-experten: Regelverket är alldeles för omfattande och sofistikerat. Stämde de av med sina redovisningsexperter?

CFO: Något sådant betalar vi inte för. Vad skulle de kunna tillföra?

IFRS-experten: Insikt i regelverket, förstås!

CFO: Vi, och våra revisorer, har insikt i det som ska rapporteras, och kontakt med våra analytiker. Minns du vad Erik Dahmén sade om fångarna i redskapsboden?

IFRS-experten: Det sa han om nationalekonomins matematiska modeller.

CFO: Jag tycker att det passar bra in på er IFRS-experter och era insikter också!

IFRS-experten: Har inte börsens övervakningsfunktion hört av sig om detta?

CFO: ?

IFRS-experten: Då har ni haft turen att inte vara utvalda, de skulle aldrig släppa igenom detta!

Avvecklade verksamheter

CFO: IFRS 5 heter ju bland annat ”avvecklade verksamheter”, och vi gjorde precis som det står att man ska göra i totalresultatrapporten.

IFRS-experten: Heter och heter, IFRS 5 heter bland annat ”Discontinued Operations”, och det är översatt med ”avvecklade verksamheter”.

CFO: Jag läser ”den blågule”, och där heter det som jag säger. Varför är det översatt så om det är något annat som menas?

IFRS-experten: Översättning, ja; det är ingen vetenskap utan en konst, och liksom en författare låter översättaren verket tala för sig själv. Troligen utgick man från översättningen av föregångaren till IFRS 5, alltså IAS 35 Verksamheter under avveckling, och så ville man inte störa Redovisningssverige.

CFO: Var inte det bra, att låta oss vara i fred?

IFRS-experten: Nja, i IAS 35 definierades en verksamhet under avveckling även som en del som avvecklas genom att tillgångar säljs och skulder regleras var för sig, eller som helt enkelt läggs ner ...

CFO: Om översättningen inte är bra, hur skulle den då göras?

IFRS-experten: I alla fall inte med samma ord som i IAS 35, eftersom innebörden är en annan.

CFO: Det du säger om IAS 35 erinrar jag mig, men var står det i IFRS 5 att en verksamhet som avvecklas på detta sätt inte ingår i vad som menas med avvecklad verksamhet?

IFRS-experten: Står och står, i IFRS 5 står det i p. 32 ungefär, att en avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning ...

CFO: Kan du det utantill? Alltså står det inget i IFRS 5 om att avveckling enligt definitionen i IAS 35 inte omfattas.

IFRS-experten: Man måste faktiskt själv läsa mellan raderna!

CFO: IFRS är ju principbaserat, och IFRS 8 inleds ju till och med med en grundprincip. Du som kan IFRS utantill, finns det inte en sådan i IFRS 5?

IFRS-experten: Nej, den kom inte till på det viset utan som konvergens mot US GAAP.

CFO: Då finns det ingen överordnad princip att luta sig mot?

IFRS-experten: Jo, men då får man gå till föreställningsramen där det står att det ska vara information som är användbar för användare i deras beslut i ekonomiska frågor (p. 12).

CFO: Låter ungefär som grundprincipen i IFRS 8. Jag kommer på att analytikerna som följer oss tyckte att det var utmärkt att vår avvecklade verksamhet redovisades för sig. De vill ha underlag för prognoser, det vill säga utgå från det som vi redovisade som kvarvarande verksamhet.

IFRS-experten: Nu kommer jag på att det står något bra om detta i BC.

CFO: BC?

IFRS-experten: Ja, de överväganden som IASB gjorde när de kom fram till standarden.

CFO: De finns inte i ”den blågule”. IFRS-experten: Nej, men i ”tjocka boken”.

CFO: Varför finns den inte på svenska?

IFRS-experten: Vet inte, det var på gång redan före 2005 men Sverige har väl inte kommit till skott, som man säger. Förresten såg jag att den nu finns på så främmande språk som grekiska, ryska och slovakiska .

CFO: Vad står det då i detta BC?

IFRS-experten: Jo, i BC36 säger IASB att det är viktigt att betona, att IFRS 5 tillåter klassificering som innehavd för försäljning endast av en tillgång eller avyttringsgrupp som ska säljas, medan tillgångar som ska utrangeras ska klassificeras som innehavda och använda tills man gör sig av med dem.

Avyttringsgrupp eller avvecklad verksamhet

CFO: Nu pratar du om tillgång eller avyttringsgrupp, men vi redovisade en avvecklad verksamhet.

IFRS-experten: I BC 64 står det att IASB beslutade att i konsekvensens namn, och för konvergensens skull, ska en verksamhet klassificeras som avvecklad när man gör sig av med den eller klassificerar den som innehavd för försäljning.

CFO: Blir du inte utmattad av alla dessa punkter?

IFRS-experten: Tvärtom, riktigt uppiggad!

CFO: Jag blir vimmelkantig. Alltså, om jag nu hängt med, totalresultatrapporten ...

IFRS-experten: Rapporten över totalresultat heter den, men fortsätt.

CFO: ... ska ha en del med kvarvarande verksamhet och en annan del med avvecklad verksamhet, för att informationen ska vara mer användbar. Ändå ska en verksamhet som avvecklas, utan att avyttras, ingå i kvarvarande verksamhet. Bidrar det till användbarheten?

IFRS-experten: Bidrar och bidrar, men det kan, som framgår av BC, bli så när man gör standarder. Förresten belystes detta väl under ett samtal vid brasan, i USA, och en inspelning finns på nätet1.

CFO: Jag får se om jag får tid över någon dag ...

IFRS-experten: Jag tittade förresten också i ert avsnitt med upplysningar om de bedömningar som gjordes vid tillämpningen av redovisningsprinciper, men där såg jag inget om denna tillämpning, trots den betydande effekten på era finansiella rapporter.

CFO: Vi gjorde ingen särskild bedömning utan redovisade avvecklad verksamhet som sådan.

IFRS-experten: Man ska föreställa sig att man kan IFRS utan och innan ...

CFO: Som du?

IFRS-experten: ... och så ska man föreställa sig vilka upplysningar som hjälper användaren att förstå de bedömningar som företagsledningen gjort.

CFO: För mig verkar det väldigt imaginärt.

IFRS-experten: Modern finansiell rapportering är inte vad den var när vi var studenter. Man skulle kunna säga att den har blivit postmodern.

CFO: Skulle vi alltså upplyst om några bedömningar, som vi inte gjorde?

IFRS-experten: Nej, ni skulle ju redovisat den avvecklade verksamheten som kvarvarande, och det vore en bedömning som ni inte behövt upplysa om.

Deloitte Fireside Chats Part II: Exploring Principles vs. Rules-Based Accounting and Auditing Standards. October 28, 2009 <www.sechistorical.org/museum/ new/ # Programs/2009 >

Upplysningar?

CFO: Apropå upplysningar: om vi skulle redovisat den avvecklade verksamheten som en del av den kvarvarande, hade det behövts upplysningar om det?

IFRS-experten: IASB tänkeri strikta kategorier, verksamhet som enbart avvecklas ingår inte i avvecklade verksamheter enligt IFRS 5, och då kan det inte ställas upplysningskrav om en sådan.

CFO: Vore det inte en jämförelsestörande post, i den kvarvarande verksamheten?

IFRS-experten: Begreppet är inte IFRS-konformt. RR 4 talade om upplysningar för jämförelseändamål, och det är upp till användaren att bli störd eller ej. RR 4 byggde på gamla IAS 8, men vid förbättringarna 2003 flyttades det till IAS 1, och nu är den reviderad. i IAS 1(2007) hittar du det i avsnittet om information som ska redovisas i rapporten över totalresultat eller i noterna.

CFO: Såg du vår not med upplysningar enligt IFRS 5 p. 33 b?

IFRS-experten: Ja, och den var inte illa!

CFO: Tack för det!

Ek. dr Jörgen Dahlgren är verksam vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Ek. dr Sven-Arne Nilsson är verksam vid Deloitte och vid Ekonomihögskolan i Lund.