Innehåll

Balans nr 2 2010

Skatt: Hur ser framtidens företagsbekattning ut?

Året Är 2010. Ett nytt decennium ligger framför oss. Vilka ändringar av företagsbeskattningen har vi att förvänta oss?

För cirka 10 år sedan genomfördes en mycket stor reform av företagsbeskattningen, när de så kallade omstruktureringsreglerna infördes. Dessa åtföljdes några år senare av att vinstbeskattningen vid avyttring av dotterbolagsaktier togs bort. För den som minns, ägde ”århundradets” skattereform rum 1990, det vill säga för 20 år sedan.

Kanske tiden nu återigen är mogen för en stor företagsskattereform. En företagsskatteutredning ska också tillsättas under året. Tanken är att den ska ledas av experter i form av jurister och ekonomer. Direktiven till utredningen är inte färdigställda ännu. Finansdepartementet lär ha konsulterat ett antal svenska storbolags skattechefer, för att efterhöra vilka ändringar som kan tänkas önskvärda. Departementet har också på andra sätt bjudit in till önskemål och synpunkter från experter. Detta får anses ovanligt och måste uppfattas som positivt. Det antyder att regeringen önskar näringslivsvänliga reformer. Detta vore ett välkommet trendbrott.

Den senaste tidens reformer har utgjorts av drastisk stopplagstiftning som hindrar vad som uppfattats utgöra negativ skatteplanering. Jag tänker här på ändringarna av handelsbolagsbeskattningen och underskottsregleringen samt ränteavdragsbegränsningarna. Reglerna om koncernavdrag och exitbeskattning genomsyras också av stor restriktivitet. Jag har visserligen stor förståelse för att vissa förfaranden måste förhindras, men problemen löses bäst med långsiktiga och genomtänkta reformer. Stopplagstiftning med retroaktiva effekter som drabbar långt fler än de som skatteplanerat är ett olyckligt fenomen. Förklaringen kan vara att finansdepartementet har bristande resurser för löpande utvärdering av företagsskattesystemet. Resultatet blir det välkända lapptäcket; systemet hänger inte ihop.

Vad kan då tänkas komma ut av ”2010 års företagsskatteutredning” ? Mina egna erfarenheter (jag var expert i 2002 års företagsskatteutredning) säger mig att alltför tekniska och komplicerade förslag till förbättringar inte leder någon vart. Reformarbetet bör därför vara inriktat på förenklingar. Och reglerna som kommer att föreslås bör också leda till gynnsamma och framför allt uthålliga skatteregler för näringslivet.

Av vikt är naturligtvis att uppmärksamma att Skatteverkets inflytande på allt reformarbete kommer att vara mycket stort, kanske till och med större än tidigare. Skatteverkets sannolikt nye chef är Ingmar Hansson, Anders E. Borgs närmaste man, som i så fall lär fortsätta att driva Skatteverkets skattepolitiska agenda. Den starka önskan att täppa till ”hålen” i skattelagstiftningen kommer därför knappast att försvagas. Det viktiga är att det fokus som finns på att hindra skatteplanering åtföljs av ett lika stort fokus på att åtgärda de problem som drabbar de skattskyldiga företagen. Företagen drabbas naturligtvis hårt av olyckligt utformade lagregler. De administrativa kostnaderna för företagen att hålla reda på skattereglerna i ”lapptäcket” är också betydande, och risken för omedvetna fel är inte obetydlig.

En fråga som kommer att behandlas är hur avkastningen på eget respektive främmande kapital ska kunna beskattas mer neutralt. Det lär övervägas någon form av lindring av dubbelbeskattningen genom åtgärder på bolagsnivån. Tänkbara förslag är avdrag för lämnad utdelning eller en ”belgisk” avdragsrätt för en schablonränta multiplicerat på det egna kapitalet ( ”NID”). Ett sådant förslag skulle få som resultat att den effektiva skattesatsen skulle gå ned för företag med stort eget kapital. Ett sådant förslag ligger väl i linje med dagens tankar om riskerna med stora externa lån.

Det är emellertid inte otroligt att ett sådant förslag kombineras med någon form av generell ränteavdragsbegränsning. De så kallade räntesnurrorna har i debatten påståtts göra den svenska bolagsskatten ”frivillig” och Skatteverket har redan önskat skärpning av de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna. En sådan variant kan vara en tunnkapitaliseringsregel som mer effektivt skulle förhindra skatteplanering med koncerninterna lån och dessutom säkerställa viss svensk beskattning. En allmän tunnkapitaliseringsregel som gäller även interna svenska förhållanden skulle också uppfylla EG-rättens krav.

Rimligen kommer också företagsskatteutredningen att se över systemet för resultatutjämning och systemet för underskottsavdragen. Vad som kommer ut av ett sådant arbete är svårt att sia om, men min förhoppning är att utredningen kommer att framlägga förenklingsförslag.

Utredningen lär få ett par år på sig. Förslaget kan därför knappast leda till lagändring före 2014 års taxering. Så det kommer säkerligen att finnas anledning att återkomma till denna fråga.

Roger Persson Österman är skattejurist vid Ernst & Young och docent i skatterätt vid Stockholms universitet. Han är detta nummers representant för FAR SRS skattesektion.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...