Innehåll

Balans nr 4 2010

Europafrågor: Europa 2020 leder EU in i framtiden

EU-kommissionen har presenterat Europa 2020-strategin, för att ”ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde”. Strategin innehåller tre centrala drivkrafter för tillväxt som ska genomföras genom konkreta åtgärder på EU- och nationell nivå. Det handlar om 1) smart tillväxt, det vill säga främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle, 2) hållbar tillväxt, det vill säga göra vår produktion mer resurseffektiv och samtidigt öka konkurrenskraften samt 3) ”tillväxt för alla”, som innebär att öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen.

EU-kommissionen har dessutom satt upp fem mätbara mål som anger var EU bör befinna sig år 2020:

  • 75% av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.

  • 3% av EU:s BNP ska investeras i FOU.

  • Klimat- och miljömålen ”20/20/20” ska nås.

  • Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10% och minst 40% av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier.

  • Antalet personer som lever under fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner.

”Den misslyckade Lissabonstrategin, som innebar att EU skulle vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi till 2010 har lärt Europa en läxa”, sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso när han presenterade den nya EU 2020-strategin. Lissabonstrategin innehöll en mängd olika mål som ingen kunde hålla reda på. Nu är inställningen mer modest.

För att den nya strategin ska gå i önskad riktning krävs ökat engagemang och samarbete mellan medlemsländerna. Kommissionen har inga instrument att använda för bestraffningar eller sanktioner. Man hoppas i stället på den politiska viljan på nationell nivå. Strategin har redan fått kritik. Vissa anser den vara för otydlig, att den saknar konkreta tillväxtmål och att den ger för mycket ekonomisk makt åt EU-kommissionen. Först ska EU:s stats- och regeringschefer enas om strategins övergripande mål. Nästa steg är att utarbeta nationella handlingsplaner för att EU-länderna tillsammans ska kunna uppnå de gemensamma EU-målen. Kommissionens förhoppning är att dessa ska antas vid toppmötet i juni.

Ewa Fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europé (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...