Innehåll

Balans nr 4 2010

Europafrågor: Europa 2020 leder EU in i framtiden

EU-kommissionen har presenterat Europa 2020-strategin, för att ”ta Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde”. Strategin innehåller tre centrala drivkrafter för tillväxt som ska genomföras genom konkreta åtgärder på EU- och nationell nivå. Det handlar om 1) smart tillväxt, det vill säga främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle, 2) hållbar tillväxt, det vill säga göra vår produktion mer resurseffektiv och samtidigt öka konkurrenskraften samt 3) ”tillväxt för alla”, som innebär att öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen.

EU-kommissionen har dessutom satt upp fem mätbara mål som anger var EU bör befinna sig år 2020:

  • 75% av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete.

  • 3% av EU:s BNP ska investeras i FOU.

  • Klimat- och miljömålen ”20/20/20” ska nås.

  • Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10% och minst 40% av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier.

  • Antalet personer som lever under fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner.

”Den misslyckade Lissabonstrategin, som innebar att EU skulle vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi till 2010 har lärt Europa en läxa”, sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso när han presenterade den nya EU 2020-strategin. Lissabonstrategin innehöll en mängd olika mål som ingen kunde hålla reda på. Nu är inställningen mer modest.

För att den nya strategin ska gå i önskad riktning krävs ökat engagemang och samarbete mellan medlemsländerna. Kommissionen har inga instrument att använda för bestraffningar eller sanktioner. Man hoppas i stället på den politiska viljan på nationell nivå. Strategin har redan fått kritik. Vissa anser den vara för otydlig, att den saknar konkreta tillväxtmål och att den ger för mycket ekonomisk makt åt EU-kommissionen. Först ska EU:s stats- och regeringschefer enas om strategins övergripande mål. Nästa steg är att utarbeta nationella handlingsplaner för att EU-länderna tillsammans ska kunna uppnå de gemensamma EU-målen. Kommissionens förhoppning är att dessa ska antas vid toppmötet i juni.

Ewa Fallenius är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europé (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com