Balans nr 4 2010

Avstamp för nya Far

Nya Far ska leverera världens bästa medlemsnytta och vara en tydlig röst i samhällsdebatten. – Vi har en bredare agenda och ett vassare medlemserbjudande, säger Fars ordförande Svante Forsberg.

FAR SRS har bytt namn till Far. Förändringen gäller hela koncernen, som nu samlas under ett gemensamt varumärke. Irev byter namn till Far Akademi och FAR SRS Förlag kommer i fortsättningen att heta Far Förlag. Den nya organisationens kärnvärden är ledarskap, förtroende och engagemang – som ska genomsyra all verksamhet.

– Det nya varumärket ska spegla en tydligare och starkare organisation – till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

”Bäst i världen på medlemsnytta”, vad menar ni med den visionen?

– Vi ska vara närvarande i medlemmarnas vardag med exempelvis rådgivning och praktiskt stöd. Genom att knyta medlemmar inom de olika professionerna närmare varandra i olika nätverk ökar också möjligheterna att finna lösningar på knepiga frågor som uppkommer i kontakten med kunderna, säger Svante Forsberg.

Vad gör ni om ni misslyckas?

– Då försöker vi igen, vi ger oss aldrig. Ribban är högt satt och vi har redan börjat jämföra oss med liknande utländska organisationer med gott renommé, exempelvis holländska NIVRA och brittiska ICAEW, säger Dan Brännström.

Men för att löftet att leverera världens bästa medlemsnytta ska kunna infrIAS krävs att medlemmarna engagerar sig och ställer krav på Far.

– Möjligheterna att påverka blir större. Bland annat kommer vi att aktivt fråga medlemmarna vad vi kan förbättra i vårt erbjudande. Ju mer aktiv en medlem är desto större blir medlemsnyttan, säger Svante Forsberg.

Liksom tidigare kommer serviceerbjudandet från Far bland annat att innehålla erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och relevant information. Detta är sådant som man lätt tar för givet, påpekar Dan Brännström.

– Men om vi skulle strejka ett par månader så är det nog många som skulle höra av sig, säger han.

Lokalföreningarna är ett viktigt forum för engagemang och ambitionen är att de ska utvecklas till en stark och spirande kraft i nya Far.

– Det är viktigt att Far är närvarande i hela landet, inte bara i konferensrummen i Stockholm. Genom lokalföreningarna kan vi jobba nära det lokala näringslivet på ett effektivt sätt, säger Dan Brännström och fortsätter:

– De lokala träffarna med näringslivet i höst blir ett viktigt forum i det arbetet. Kanske kommer lokalföreningarna också snart att föra dialog med det lokala näringslivet på facebook.

Men medlemsnytta handlar även om att verka för ett livskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt.

– Vi ska vara en stark röst i samhällsdebatten och driva frågor som är viktiga för förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle, säger Svante Forsberg.

Redan i dag görs en hel del sådant arbete, exempelvis genom att Far lämnar remissvar på offentliga utredningar och deltar i samarbetsprojekt med andra näringslivsorganisationer. Nya Far ska ta tillvara detta arbete och synliggöra det i större utsträckning än tidigare.

– Vi ska alltid ha en åsikt. En viktig uppgift är att väcka debatt inom områden som är relevanta för branschen och företagandet. Vi ska visa att vi tar ett samhällsansvar, säger Dan Brännström.

Dan Brännström och Svante Forsberg menar att branschen och medlemmarna har en unik insyn i svenskt näringsliv och hur företagarnas vardag ser ut – något som ska omsättas i ett ökat samhällsengagemang.

– Genom vår kompetens kan vi hjälpa regering och riksdag att åstadkomma verklig förenkling för företagen. De bästa förenklingsförslagen ska komma från Far! säger Dan Brännström.

Hur ska detta ske konkret?

– Vi kan medverka till att alla beslutsfattare, inom politiken och näringslivet, har ett bra beslutsunderlag. Kanske kan vi på så sätt bidra till att lindra nästa kris, säger Svante Forsberg.

Tankarna om en djärvare och effektivare organisation startade med 3.0-projektet, där uppdraget att leda utvecklingen för revisions- och rådgivningsbranschen till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle fastslogs (se artikel i Balans nr 5/2009). Drivande faktorer har varit förändringar i omvärlden. Ett sådant exempel är slopandet av revisionsplikten för mindre bolag, en förändring som innebär nya möjligheter och utmaningar för branschen.

– När revisionsplikten förändras måste varenda revisor ut på banan. Reformen banar väg för utveckling av nya tjänster och Far ska leda den utvecklingen. Det är därför vi är här, säger Dan Brännström.

Pernilla Halling

Samhällsansvar

Far är en viktig remissinstans och har under de senaste åren svarat på åtskilliga remisser. Att svara på remisser är ett sätt att påverka samhällsutvecklingen och näringslivet. Från 2006 fram till 2009 skedde en ökning av antalet remisser Far besvarade. 2006 låg siffran på knappt 70 och 2009 var motsvarande antal knappt 100.

I februari 2010 hade Far 5 909 medlemmar. Av dem var 3 669 revisorer, 1 928 var redovisningskonsulter och 312 tillhörde kategorin övriga specialister.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...