Trenden med ett minskande antal tentander är tillfälligt bruten. Under förra året tenterade ett drygt 70-tal fler än väntat vilket är en av flera förklaringar till att Revisorsnämnden för första gången på flera år redovisar ett plus i årsredovisningen.

Revisorsnämndens (RN) verksamhet omfattar fyra områden. Godkännande/auktorisation/registrering, examination, tillsyn samt internationella kontakter.

– Revisorsnämnden är en helt avgiftsfinansierad verksamhet. Det vi tar in behåller vi själva, och utgifterna är vårt eget ansvar. Intäkterna vi får in kommer framför allt från avgifter för proven, ansökningsavgifter och årsavgifter, säger RN:s chef Peter Strömberg.

För 2009 redovisar RN ett resultat på knappt 2,5 miljoner kronor. Det är att jämföra med året innan, då resultatet blev minus 2,7 miljoner kronor. Framför allt handlar det om att RN har höjt sina avgifter, men 2009 års resultat kan också förklaras med att tentanderna förra året blev fler än beräknat och att kostnaderna begränsats.

Förra året var underskottet stort. För stort. Det ledde till att RN tvingades höja sina avgifter. Bland annat höjdes ansökningsavgiften från 2 000 kronor till 2 600 kronor. 667 revisorer/revisionsbolag ansökte om fortsatta förordnanden, och av dem beviljades alla utom en ansökan. Av kårens 3996 revisorer är 705 aktuella för nytt femårsförordnande i år. Andelen revisorer som inte ansöker om nytt förordnande väntas ligga på knappt sju procent. Ungefär två procent av revisorerna lämnar yrket under pågående femårsperiod, och därför räknar RN med att förnyelseansökningarna för 2010 kommer att vara ungefär 680 stycken. Det inkluderar även de registrerade bolagen, där inga större förändringar av antalet sker från år till år.

– 2008 sjönk antalet revisorer för första gången under 4000. Nu verkar det ha stabiliserat sig på den nivån. I år räknar vi med att få in runt 260 nya revisorer, men hur yrket kommer att utvecklas framöver beror mycket på vad som händer. Jag tror till exempel att om en slopad revisionsplikt genomförs i den omfattning som utredningen föreslagit kommer vi att få se en minskning av antalet revisorer, säger Peter Strömberg.

Det konstaterar RN även i de budgetunderlag för tidigare räkenskapsår som lämnats in till justitiedepartementet.

2009 var på vissa sätt ett all time high-år för RN. I alla fall när det gäller antalet tentander. I prognosen för 2009 hade RN uppskattat antalet tentander till knappt 400. När året var slut kunde man konstatera att antalet tentander blev ett 70-tal fler. Något som glädjer Peter Strömberg.

– Hur det ser ut med antalet tentander beror till stor del på hur rekryteringarna har skett ett antal år tidigare. Vi hade ett högt antal tentander 2009 och kommer att ha det under 2010, men däremot kan vi räkna med en kraftig nedgång 2011, säger han.

2008 skrev 273 personer revisorsexamen, och 73 personer högre revisorsexamen. 2009 var motsvarande siffror 435 respektive 60. Samtidigt hade RN:s kostnad per tentand sjunkit från 19 000 kronor till 15500 kronor.

– Men det beror på stramare kostnadskontroll, och framför allt på att antalet tentander ökat, vilket gör att fler delar på de fasta kostnaderna, vilka dominerar kostnadsbilden i den här verksamheten, säger Peter Strömberg.

Av tentanderna som skrev högre revisorsexamen förra året var det runt 65 procent som klarade sig och av dem som skrev provet för revisorsexamen runt 55 procent. Godkända siffror enligt Peter Strömberg, som tycker att andelen som klarar sig ska ligga mellan 55 och 60 procent, och helst inte gå ner mot 50 procent.

– Det går åt rätt håll. Vad som är viktigt är att tentanderna ges tid på byråerna att förbereda sig inför provet och att de får rätt coachning, stöd och råd. Det är viktigt att de inte släpps upp för tidigt, säger han.

Peter Strömberg konstaterar att proven ska vara svåra. Dock inte svårförståeliga och det får inte finnas några frågor som kan uppfattas som slamkrypare. Därför arbetar RN mycket med kvaliteten på proven och lägger ner stora resurser på detta. Ett examensråd finns som bland annat ska kontrollera att tentorna ligger på samma svårighetsgrad över tiden och att bedömningarna inte varierar.

När det gäller tillsynen utgör den tyngdpunkten i RN:s arbete. Ärligen upptar den mellan 75 och 80 procent av myndighetens personalresurser. Tillsynsverksamheten är uppdelad på fyra områden: löpande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn, disciplinärenden och förhandsbesked.

– Under året som gått har vi öppnat 128 ärenden, och man kan konstatera att I antalet inkomna ärenden gått ner något. Vi i försöker ägna oss åt den löpande kvalitetssäkringen, säger Peter Strömberg.

Ungefär 60 procent av ärendena som kommer in till RN skrivs av och föranleder ingen disciplinär åtgärd.

– Den summan är konstant jämfört med tidigare år, 2009 var inget dramatiskt år, säger Peter Strömberg.

Charlotta Danielsson