Balans nr 4 2010

Inblick: Disciplinnämnden friade godkänd revisor

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 5/2009, beslut meddelat 22 december 2009.

Anmälaren A är ende styrelseledamot i bolaget X. Under räkenskapsåret 2008 ägde X andelar i bolaget Y i vilket bolag A var styrelseledamot. B är godkänd revisor och medlem i Far. Han var revisor i X och reviderade bolagets årsredovisning för 2008. För revisionen debiterade han drygt 20 000 kronor inklusive mervärdesskatt avseende cirka 20 timmars arbete. A begärde att disciplinnämnden skulle pröva om B hade brutit mot Fars yrkesetiska regler genom att debitera ett oskäligt högt arvode. Han anförde i huvudsak att X sedan flera år hade en fordran på Y och att B hade gjort en fördjupad granskning av fordran, vilket A i och för sig inte hade något att invända mot. Det han ifrågasatte var att B hade debiterat 11 à 12 timmars arbete för granskningen.

B hade förståelse för att A ansåg att arvodet var högt, men som ny revisor i X måste han lägga upp en grundakt och göra den fördjupade granskningen av bolagets fordran på y. Fordran hade i årsredovisningen värderats till cirka 245 000 kronor trots att X saknade säkerhet för den och trots att Y inte hade bedrivit någon verksamhet på flera år och hade förbrukat sitt aktiekapital. Efter att han hade haft flera kontakter med A och även rådfrågat Far accepterade A att fordran skrevs ned till noll kronor.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden prövade inledningsvis sin behörighet mot den nya lydelsen av 53 § andra stycket i Fars stadgar. Den konstaterade därvid att A inte hade ifrågasatt att den fördjupade granskningen av X fordran på Y hade varit befogad och att anmälan därför inte kunde anses avse b:s revisionsverksamhet. a:s kritik mot det arvode som B hade debiterat kunde inte heller anses innefatta något påstående om oredlighet. Anmälan kunde alltså prövas.

Nämnden lämnade anmälan utan åtgärd med i huvudsak följande motivering: ”Av handlingarna framgår att A inte velat godta b:s förslag om en nedskrivning till noll av det bokförda värdet på X fordran på Y. Det kan inte anses onödigt nitiskt av B att i denna situation konsultera specialister hos Far och gentemot A vidhålla sin uppfattning. Resultatet blev också att X fick ett aktieägartillskott som i förening med rörelseöverskottet för första kvartalet 2009 innebar att X styrelse i förvaltningsberättelsen kunde anteckna att den inte ansåg sig behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Mot denna bakgrund kan disciplinnämnden inte finna att B använt oskäligt lång tid för den fördjupade granskningen.”

Disciplinnämnden. Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...