Innehåll

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 5/2009, beslut meddelat 22 december 2009.

Anmälaren A är ende styrelseledamot i bolaget X. Under räkenskapsåret 2008 ägde X andelar i bolaget Y i vilket bolag A var styrelseledamot. B är godkänd revisor och medlem i Far. Han var revisor i X och reviderade bolagets årsredovisning för 2008. För revisionen debiterade han drygt 20 000 kronor inklusive mervärdesskatt avseende cirka 20 timmars arbete. A begärde att disciplinnämnden skulle pröva om B hade brutit mot Fars yrkesetiska regler genom att debitera ett oskäligt högt arvode. Han anförde i huvudsak att X sedan flera år hade en fordran på Y och att B hade gjort en fördjupad granskning av fordran, vilket A i och för sig inte hade något att invända mot. Det han ifrågasatte var att B hade debiterat 11 à 12 timmars arbete för granskningen.

B hade förståelse för att A ansåg att arvodet var högt, men som ny revisor i X måste han lägga upp en grundakt och göra den fördjupade granskningen av bolagets fordran på y. Fordran hade i årsredovisningen värderats till cirka 245 000 kronor trots att X saknade säkerhet för den och trots att Y inte hade bedrivit någon verksamhet på flera år och hade förbrukat sitt aktiekapital. Efter att han hade haft flera kontakter med A och även rådfrågat Far accepterade A att fordran skrevs ned till noll kronor.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden prövade inledningsvis sin behörighet mot den nya lydelsen av 53 § andra stycket i Fars stadgar. Den konstaterade därvid att A inte hade ifrågasatt att den fördjupade granskningen av X fordran på Y hade varit befogad och att anmälan därför inte kunde anses avse b:s revisionsverksamhet. a:s kritik mot det arvode som B hade debiterat kunde inte heller anses innefatta något påstående om oredlighet. Anmälan kunde alltså prövas.

Nämnden lämnade anmälan utan åtgärd med i huvudsak följande motivering: ”Av handlingarna framgår att A inte velat godta b:s förslag om en nedskrivning till noll av det bokförda värdet på X fordran på Y. Det kan inte anses onödigt nitiskt av B att i denna situation konsultera specialister hos Far och gentemot A vidhålla sin uppfattning. Resultatet blev också att X fick ett aktieägartillskott som i förening med rörelseöverskottet för första kvartalet 2009 innebar att X styrelse i förvaltningsberättelsen kunde anteckna att den inte ansåg sig behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Mot denna bakgrund kan disciplinnämnden inte finna att B använt oskäligt lång tid för den fördjupade granskningen.”

Disciplinnämnden. Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Disciplinnämnden

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PricewaterhouseCoopers, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.