70 procent av de svenska företagen kommer att kunna välja bort revision från och med det räkenskapsår som inleds efter 1 november i år. I gengäld får Skatteverket utökade befogenheter att löpande kontrollera bokföringen i företagen.

– Vi är positiva till det uppdraget, det ligger helt i linje med det uppdrag vi fått att ligga steget före. Vi vill att det ska bli rätt från början så vi ser positivt på de nya möjligheterna att kontrollera företagens bokföring, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Skatteverket får ett extra tillskott på 40 miljoner för att hantera den löpande kontrollen av företagens räkenskaper – räcker det?

– Förutom bokföringskontrollen finns det anledning att befara fler fel – revisorerna gör ju ett jobb, bland annat rättar de till fel som kan påverka skatten. Vi räknar med att genomsnittsnivån på deklarationerna kommer att sjunka och att vi kommer att få mer att göra. Kontakterna med företagen kommer att skötas ute i regionerna, jag vet inte exakt hur de kommer att se ut, men även med det här resurstillskottet kommer det inte att bli tal om några rutinmässiga kontroller, utan snarare stickprov eller på indikation.

Regeringen räknar med ett skattebortfall på 1,3 miljarder – tycker du att det är rimligt?

– Ja, jag delar regeringens bedömning att det här kommer att öka skattefelet.

– Om fler väljer bort revision blir det fler fel. Min bedömning är att skattefelet kommer att öka när revisorn inte har den rättande och återhållande funktionen. Det resonemanget stöds också av erfarenheterna från Danmark.

På det hela taget är generaldirektören för Skatteverket, som varit en av reformens största kritiker, nöjd med det försiktiga steg som regeringen slutligen valde att ta.

– Nu får vi en tillkommande uppgift, men vi är glada för att vi får pengar också. Det har vi inte alltid fått så det är vi väldigt tacksamma för, det innebär att vi har bättre möjlighet att utföra vårt uppdrag, säger Ingemar Hansson.

Rakel Lennartsson