Svensk Insamlingskontroll, SFI tvingas konstatera att många revisorer som åtagit sig uppdraget att vara kontorevisorer åt insamlingsorganisationer med 90-konto inte tar sitt uppdrag på allvar.

SFI är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som sysslar med offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Dessa cirka 360 organisationer med 90-konton samlar in cirka fem miljarder kronor från allmänheten och deras totala intäkter är över 12 miljarder, SFI tillser att denna insamlingsverksamhet håller hög kvalitet. Alla som bidrar till en organisation med 90-konto ska kunna känna sig trygga, och veta att det är en seriös organisation och att pengarna används på rätt sätt. I SFI:s system för att säkra detta ingår de uppgifter som organisationens revisor har.

Enligt SFI:s regler för 90-konto ska alla 90-kontoinnehavare ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Denne revisor förbinder sig, när han eller hon åtagit sig uppdraget, att följa SFI:s föreskrifter och anvisningar. SFI kontrollerar att revisorn uppfyller formkraven och att det inte finns några anmärkningar mot honom eller henne hos Revisorsnämnden innan SFI godkänner vederbörande som kontorevisor.

Enligt SFI:s regler ska kontorevisorn fortlöpande granska 90-kontoinnehavarens ekonomi och förvaltning. Han eller hon ska granska hur 90-kontoinnehavaren uppfyllt ändamålet samt förvissa sig om att SFI:s föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska kontorevisorn anmärka om 90-kontoinnehavaren använt sina tillgångar i strid med ändamålet eller SFI:s föreskrifter. I revisionsberättelsen eller i annan handling ska även anges om det vid revisionen framkommit omständigheter, vilka kontorevisorn anser vara av betydelse för SFI:s bedömning av 90-kontoinnehavarens verksamhet. Enligt anvisningarna för kontorevisorn ska kontorevisorn tillse att kopia av eventuella erinringar, som riktats till 90-kontoinnehavaren, tillställs SFI. Det åligger även kontorevisorn att tillse att SFI:s blanketter för resultat- och balansräkning är korrekt ifyllda samt att till SFI inge eventuella anmärkningar mot de uppgifter som lämnats i blanketterna om dessa anmärkningar inte framgår av revisionsberättelsen.

Är 2006 beslutade SFI att alla 90-kon-toinnehavare ska upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen och att det i förvaltningsberättelsen ska lämnas uppgifter om hur ändamålet främjats under räkenskapsåret. Standarden på årsredovisningarna har höjts och många av 90-kontoinnehavarnas årsredovisningar följer SFI:s regler. Däremot har dessvärre inte standarden på revisionsberättelserna höjts eller antalet upplysningar från kontorevisorerna till SFI ökat. Vid granskningen av 2008 års räkenskaper fanns det således 11 orena revisionsberättelser (att jämföra med 14 året innan), inga erinringar och endast ett fåtal brev med eventuella anmärkningar.

Att revidera en 90-kontoinnehavare är mer omfattande än en sedvanlig revision. Detta gör SFI den tillträdande kontorevisorn uppmärksam på när denna genom sin namnteckning på SFI:s blanketter förbinder sig att följa SFI:s föreskrifter och anvisningar.

Det åligger kontorevisorn att verka för att 90-kontoinnehavarens årsredovisning och revisionsberättelse samt SFI:s blankett för resultat- och balansräkning inges till SFI senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Detta innebär att revisionen ska planeras så att hänsyn tas till semestrar och annat. Det har förekommit att ett antal 90-kontoinnehavare begärt anstånd med att komma in med årsredovisningshandlingarna på grund av att revisorn har semester. Detta utgör inte skäl för att få anstånd hos SFI.

SFI har vidare erfarit följande vid granskningen av årsredovisningarna för 2008:

En uppgift för revisorn är naturligtvis att bedöma om redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. En del 90-kontoinnehavare följer uppenbart inte årsredovisningslagens regler. Felen består exempelvis i följande: 90-kontoinnehavaren har gjort ett årsbokslut och inte en årsredovisning. 90-kontoinnehavaren upprättar inte någon förvaltningsberättelse eller kallar förvaltningsberättelsen för verksamhetsberättelse eller något annat. Noter saknas. Årsredovisningen är upprättad för sent eller är inte daterad. Den är inte undertecknad av hela styrelsen eller av de personer som utgör styrelsen den dagen årsredovisningen undertecknas. Endast ordföranden eller en tjänsteman undertecknar vissa avsnitt i årsredovisningen. Trots dessa uppenbara brister är det vanligt att organisationens kontorevisor anger i revisionsberättelsen att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Några revisorer har angett att årsredovisningen är upprättad enligt stiftelselagen trots att där saknas bestämmelser om årsredovisning. Ibland har revisorn inte angett någonting, dvs. inte om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller om den följer god redovisningssed. Revisorn ska naturligtvis påtala i revisionsberättelsen när årsredovisningen inte följer årsredovisningslagens krav eller när den inte ger en rättvisande bild av organisationens resultat och ställning.

En del 90-kontoinnehavare följer inte sina stadgar eller stiftelseförordnande när det gäller exempelvis tid för upprättande av årsredovisningen, antalet styrelseledamöter eller revisorer. Trots detta saknas det i flera fall påpekande om detta från revisorn i revisionsberättelsen.

I många fall har 90-konoinnehavarna inte följt SFI:s föreskrifter. De har exempelvis inte angett i förvaltningsberättelsen hur ändamålet främjats, något som krävs även för stiftelser enligt årsredovisningslagen. Ibland har det i förvaltningsberättelsen endast angetts vad 90-kontoinnehavaren har för ändamål eller vilka förändringar som ägt rum under året men inte vad medlen huvudsakligen har använts till. Enligt SFI:s föreskrifter är det en uppgift för kontorevisorn att granska hur 90-kontoinnehavaren uppfyller sitt ändamål samt i förekommande fall anmärka i revisionsberättelsen om 90-kontoinnehavaren använt sina tillgångar i strid med ändamålet. Trots detta har kontorevisorn i dessa fall inte gjort 90-kontoinnehavaren uppmärksam på bristerna i förvaltningsberättelsen och inte heller rapporterat denna brist till SFI.

I ett antal fall har organisationerna haft ett negativt eget kapital. Trots att det i förvaltningsberättelsen, eller när SFI kontaktat organisationen, i princip har saknats en plan eller beskrivning över hur organisationen ska återställa det egna kapitalet har detta förhållande förbigåtts helt av revisorn i revisionsberättelserna eller i en skrivelse till SFI.

Ibland har revisorn påtalat brister i revisionsberättelsen. SFI har vid en senare genomförd kontroll konstaterat att revisorn inte följt upp att 90-organisationen vidtagit några förbättringsåtgärder.

Då det gäller ifyllandet av SFI:s blanketter för resultat- och balansräkning har många organisationer uppenbarligen inte läst SFI:s anvisningar till rapportpaketet eftersom de är felaktigt ifyllda. Revisorn har inte heller kontrollerat att de är rätt ifyllda trots att det genom att bara läsa årsredovisningen enkelt går att konstatera att de är felaktigt ifyllda. Inte i något fall har revisorn påpekat i en särskild skrivelse till SFI att blanketterna är felaktigt ifyllda trots att dessa fel har varit uppenbara. Revisorn har trots detta intygat att granskningen har skett i enlighet med SFI:s samtliga anvisningar.

De redovisade bristerna ger vid handen att det finns personer som inte tar sin uppgift som kontorevisorer på tillräckligt allvar. Om det inte sker någon förbättring i dessa fall, kan SFI därför komma att kräva att berörda 90-kontohavare byter revisorer.

Det kan dock – oberoende av vad som nu konstaterats – ändå finnas anledning att fundera över kontorevisorernas gransknings- och rapporteringsuppgift. SFI:s styrelse har därför vid sitt senaste sammanträde beslutat att det ska göras en översyn av de anvisningar till kontorevisorer som SFI tidigare utfärdat.

Eva Birath är kanslichef på Svensk insamlingskontroll, SFI.

Urban Engerstedt är chefsjurist på Far och vice ordförande i SFI.

90-konto

Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-konto-innehavare av Svensk Insamlingskontroll, SFI, och granskas av SFI kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.