Revisorsnämndens (RN) tillsynsnämnd har vid sitt senaste sammanträde (29 april) i ett ärende prövat frågan om kapitalförvaltning i revisionsverksamheten. Revisionsbyrån i fråga ska i årsredovisningen ha redovisat posten lager av värdepapper till ett värde om 1.745.000 kronor och bland övriga skulder upptagit en depåkredit om 997.000 kronor. Av årsredovisningen ska vidare ha framgått att aktier i depå var ställda som säkerhet för bolagets krediter. Uppgifter om bolagets totala omsättning eller balansomslutning saknas i RN:s beslut.

Revisorn har i yttrande till RN uppgett att han i stället för att pensionsspara exempelvis i bank eller försäkring valt att själv förvalta sitt pensionskapital i revisionsbyrån via en aktiedepå hos en nätmäklare och att detta måste anses som en aktivitet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.

RN har i sin bedömning uppgett att åtgärder som en revisor vidtar för att förvalta likvida rörelsetillgångar kan ske inom ramen för den verksamhet i vilken revisionsverksamheten bedrivs. ”Den handel med aktier som NN bedriver – som uppenbarligen delvis finansieras med lånade medel – får emellertid anses gå långt utöver [egen kursivering] vad som är förenligt med revisorslagen.”

Mot denna bakgrund meddelades revisorn en erinran för att denne organiserat sin verksamhet i revisionsbyrån i strid med 10 § revisorslagen och härigenom åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för byrån.

Det är sannolikt ingen ovanlig situation att överlikviditet placeras i värdepapper. RN:s uppfattning om var gränsen går för vad som är tillåtet och hur verksamheten ska organiseras för att vara förenlig med revisorslagens bestämmelser har därför en stor praktisk betydelse för flertalet revisorer. Att kapitalförvaltning inte får ske inom revisionsbyrån på belånade medel är i sig ingen nyhet. Frågan är emellertid om det endast är denna omständighet som medför att RN anser att revisorns agerande går ”långt utöver” vad som är tillåtet? Eller har RN gjort en samlad bedömning där hänsyn även har tagits till exempelvis beloppets storlek eller att det handlar om just placering i aktier? En tydligare vägledning hade uppskattats av landets revisorer. RN måste skingra dimmorna.

Helene Agélii är föreningsjurist på Far.