Två kommande lagar ger revisorerna utvidgat ansvar när det gäller att förebygga och anmäla mutbrott. Fars chefsjurist Urban Engerstedt välkomnar Mutbrottsutredningens förslag om självreglering inom näringslivet.

Sedan Enronskandalen och finanskrisen har det varit lågkonjunktur för självreglerings-modeller. Men Mutbrottsutredningens betänkande föreslår en ny näringslivskod för att hjälpa företagen att hamna på rätt sida om lagen när det gäller gåvor och inbjudningar av olika slag.

– Jag är mycket positiv till att utredningen lyfter fram självregleringens förtjänster, säger Urban Engerstedt som tillsammans med Carina Bergman Marcus, ordförande i Fars policygrupp för etik, har representerat Far i utredningen.

– En viktig utgångspunkt har varit att den som följer koden inte ska behöva ådra sig risk för lagföring och straff. Koden är därför strängare än lagstiftningen, betonar Urban Engerstedt.

Den som lever efter koden kan alltså vara säker på att hålla sig pä rätt sida om lagen.

Einar Lundgren är chefsjurist på Skånska och huvudförfattare till utredningens kapitel om koden.

– Näringslivet har efterfrågat klarare regler och vi förstår att det i lagtexten inte går att komma så långt som är önskvärt, säger han.

Koden har utarbetats av representanter från näringslivet och ska fastställas och förvaltas av Institutet mot mutor. Urban Engerstedt förklarar att koden har en både preventiv och klargörande funktion.

– I den bästa av världar ska koden göra alla rättegångar om mutbrott obehövliga. Men i de fall det blir rättegång kommer koden att vara ett viktigt inslag i domstolens bedömning.

Den nya koden kommer också att generera nya uppgifter för landets revisorer.

– Jag tror att koden kommer att påverka revisorernas sätt att arbeta; även om koden ska genomsyra hela företaget är det revisorerna som ytterst kommer att kontrollera hur företagen lever upp till den, säger utredaren Bo Svensson.

Även de ändringar i aktiebolagslagen om frivillig revision, som träder i kraft 1 november, innehåller en utvidgning av revisorns ansvar när det gäller att rapportera misstanke om mutbrott. Hittills gäller det endast vid misstanke mot styr- elseledamot eller vd, men från och med november omfattas samtliga personer inom ramen för bolagets verksamhet.

Rakel Lennartsson

Mutbrottsutredningen

Utredningen, ledd av Bo Svensson, syftade till att åstadkomma tydlighet och enhetlighet i den svenska mutbrottslagstiftningen. Enligt betänkandet, Mutbrott SOU 2010:38, ska bestämmelserna om mutbrott ordnas i fem paragrafer i brottsbalkens tionde kapitel. Reglerna träder i kraft tidigast 2012.