Valet närmar sig med stormsteg och i valrörelsen har samtliga riksdagspartier sagt sig värna om företagandet i Sverige.

Balans har frågat vilka som är deras tre viktigaste förslag för att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Sammanställningen visar att partierna inom vänsterblocket inte bara tagit upp kampen om att vara mest företagarvänliga, utan även enats om en gemensam inriktning när det gäller att främja svenskt företagande. Den borgerliga alliansen, som av hävd har ett större förtroendekapital hos företagarna, visar upp en mer splittrad bild.

På nästa uppslag tycker företrädare för näringslivets branschorganisationer till om partiernas förslag.

Moderaterna

 1. Sänkta skatter på arbete och företagande. Vi vill få fler i arbete och fler som startar företag. Det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare eller anställd.

 2. Stärkt koppling mellan innovativa företag och högskolor. Kunskap är avgörande i den globaliserade ekonomin och Sverige ligger bra till, men vi kan bli bättre med fler vetenskapliga och tekniska genombrott som skapar nya möjligheter.

 3. Fortsatt regelförenkling. Regelförenkling för företag är en viktig tillväxt- och konkurrenskraftsfaktor. Vårt mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

Centerpartiet

 1. Sänkt arbetsgivaravgift. Det måste bli billigare och enklare att anställa. Vi vill fortsätta att sänka arbetsgivaravgiften under nästa mandatperiod, och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga.

 2. Sänkt tjänstemoms. Med en sänkt tjänstemoms från 25 till 12 procent på arbetsintensiva tjänster, som restauranger och frisörsalonger, gynnas företagandet.

 3. Säkrad tillgång till företagsfinansiering. Vi vill säkra företagens behov av riskvilligt kapital i hela landet.

Folkpartiet

 1. Företagsklimatet behöver stärkas, särskilt för kunskapsintensiva och växande företag. Reglerna för expertskatten bör förenklas för att göra det enklare att få tag på rätt kompetens. Sverige bör även införa en skatterabatt på investeringar i forskning och utveckling, något som redan finns i nästan alla andra europeiska länder.

 2. Tillgången på privat riskkapital för företagen behöver förbättras. Det allra viktigaste är att förmögenhetsskatten inte återinförs. Utöver det bör privat riskkapital stimuleras genom införandet av ett riskkapitalavdrag samt genom att beskattningen av reavinster, vid försäljning av företag eller av ägande, kan skjutas upp om personen återinvesterar medlen i andra onoterade bolag.

 3. Krånglet för företagen måste minska. En ny samordnande funktion bör införas så att företag aldrig ska behöva lämna in en uppgift till det offentliga mer än en gång. Dessutom bör varje kommun inrätta en så kallad tillståndslots som hjälper de mindre företagen att hitta rätt bland tillståndsmyndigheter med mera.

Vänsterpartiet

 1. Slopa arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen för småföretag. Reformen skulle vara en förenkling och en kostnadsbesparing. Den skulle också minska rädslan för att anställa någon som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, till exempel på grund av sjukdom.

 2. Inrätta en riskkapitalfond med innovativ inriktning. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik.

 3. Satsa på ett innovationspaket med möjlighet till offentliga innovativa upphandlingar, skapande av fler demonstrationsanläggningar/testbäddar och ökade resurser till Vinnovas program Forska & Väx.

Miljöpartiet

 1. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften med två procentenheter 2011 på lönesummor upp till 900 000 kronor. 2012 sänks den med ytterligare fyra procentenheter. Det betyder sänkt kostnad för ett företag med två till tre anställda om cirka 50 000 kronor.

 2. Genom att göra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor skapar vi en ny riskkapitalfond. Den ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.

 3. För att fler småföretag ska växa genom innovativa varor och tjänster behöver vi öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor per år till Vinnovas program Forska & Väx.

Kristdemokraterna

 1. Låt fler företag få slippa revisionsplikt. Företag med maximalt 50 anställda, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och en omsättning på 83 miljoner kronor ska få undantas från revisionsplikten. På så sätt minskar krånglet och kostnaderna, inte minst för småföretagen.

 2. Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. I dag kan två nyckelpersoner undantas för företag med upp till tio anställda. Fyra av tio företagare anser att de skulle vara mer benägna att anställa om undantaget utökades.

 3. Inför ett riskkapitalavdrag för att stimulera privatpersoners investeringar i mindre företag. Det skulle underlätta försörjningen av riskkapital i en start- eller expansionsfas.

Socialdemokraterna

 1. Vi vill skapa en riskkapitalfond på fem miljarder kronor genom extrautdelning från Vattenfall. Fonden ska agera marknadskompletterande och vara särskilt inriktad mot små- och medelstora innovationsdrivna företag.

 2. Vi vill genomföra en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna, vilket gynnar mindre företag. Detta för att öka anställningsviljan bland de mindre företagen. Fram till år 2012 vill vi sänka arbetsgivaravgiften med totalt sex procentenheter på lönesummor upp till 900 000 kronor. Det betyder en sänkt kostnad med omkring 50 000 kronor för ett företag med två till tre anställda.

 3. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag inriktat mot investeringar i mindre bolag.

Rakel Lennartsson