Revisorer spelar en viktig roll för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling. Men ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Därför har alla ett personligt ansvar att leva upp till kraven i de policyer som revisorsföreningarna i de europeiska länderna gemensamt har beslutat om i FEE Council.

BP:s aktievärde är i fritt fall efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Aktieägarnas värdeförluster kommer att kunna räknas fram medan det förmodligen blir omöjligt att rätt beräkna konsekvenserna av skadorna på ekosystemen och de näringar som är beroende av ekosystemtjänsterna. De 20 miljarder dollar som Barack Obama avkrävt BP utgör inget tak i ersättningsfrågan. GM:S aktie kan i dag inte handlas på börsen eftersom bolaget är i rekonstruktion då ledning och styrelse totalt felbedömt flera för affären avgörande frågor, exempelvis marknadens krav på bilarnas koldioxidutsläpp. Dessa exempel bidrar naturligtvis till insikten om att miljöfrågorna och de vidare frågorna om hållbar utveckling faktiskt är värdepåverkande.

En tillämpning av going concernbegreppet beaktar all tillgänglig information om bolaget och framtiden som i praktiken omfattar minst tolv månader från redovisningsperiodens slut, men som också kan sträcka sig längre. Det är värt att notera att revisorerna i revisionsberättelsen daterad 4 mars 2009 i GM:S årsredovisning skrev ”... the Corporations recurring losses from operations, stockholders’ deficit, and inability to generate sufficient cash flow to meet its obligations and sustain its operations raise substantial doubt about its ability to continue as a going concern.” En del av going concern-problematiken ovan är sannolikt beroende av bolagets affärsmodell, produktutveckling, förmåga till marknadsanpassning etc.

BP och GM illustrerar tydligt att hållbarhetsfrågorna nu pä allvar blivit en del av revisorernas verklighet.

En halv miljon (!) revisorer från 43 nationella revisorsföreningar (däribland Far) från 32 europeiska länder, har i den europeiska revisorsorganisationens högsta beslutande organ, FEE Council, diskuterat och beslutat om en serie policyer med fokus på revisorernas roll i strävan att åstadkomma en hållbar utveckling. Under 2009 och fram till sommaruppehållet 2010 har elva policyer beslutats och flera ligger som utkast för diskussion och beslut under hösten.

Uttalanden, ställningstaganden och åtaganden som nu är publika och som revisorer och revisionsbyråer naturligtvis förväntas leva upp till. Ord och inga visor skulle man kunna säga. Man skulle också kunna säga att ord går före handling och därmed låta allting bero, eller?

Den totala kostnaden för minskad biologisk mångfald och utarmningen av ekosystemen uppskattas till mellan 2 och 4,4 tusen miljarder dollar för 2008, vilket motsvarar 3,3–7,5 procent av världens totala bruttonationalprodukt (enligt ett Briefing Paper som togs fram av PricewaterhouseCoopers inför World Economic Forum i Davos tidigare i år). Konsekvenserna av denna utarmning av ekosystemen påverkar inte bara de företag som direkt utnyttjar naturresurserna utan också varuförsörjning och tillväxtmål för de flesta branscher såväl i den utvecklade delen av världen som i tillväxtländerna. Med en befolkning på 6,8 miljarder som till år 2050 ökar till 9,1 miljarder (enligt FN:S befolkningsprognos) och med fortsatta och snabbare förluster av ekosystemens tjänster, är det svårt att tänka sig att detta inte medför någon påverkan på företagen, revisionsklienterna. Även om det är de relativt kortsiktiga riskerna som beslutsfattare och revisorer tänker mest på, så finns det skäl att nu också analysera de affärsrisker som ligger i att underlåta att ställa om till en hållbar affärsutveckling. I vart fall har vi i den europeiska revisorsorganisationen bestämt oss för detta!

Frågan vi nu bör ställa oss är naturligtvis hur vi inom revisions- och rådgivningsbranschen lever upp till beslutade policyer i vår revisionsmetodik och yrkesutövning.

Eftersom ingen kedja är starkare än den svagaste länken har alla medlemmar i Far ett personligt yrkesetiskt ansvar att efterleva antagna policyer. Om vi inte som yrkeskår uppfattas som insiktsfulla och kunniga också med fokus på hållbar affärsutveckling och om vi inte förstår att lägga till ESG-frågorna (Environmental, Social, Governance) i planering och genomförande av revisionen lever vi naturligtvis inte upp till devisen in the public interest.

Visst är det så att frågan om hur revisions- och rådgivningsbranschen tar sin roll i anpassningen till en hållbar utveckling avgör, i varje fall till viss del, revisorernas legitimitet i sin strävan att som oberoende part bidra till ett hållbart näringsliv och en hållbar samhällsutveckling.

Dags således att lära nytt, lära om och utveckla framtidens revision!

Lars-Olle Larsson är specialistrevisor vid PricewaterhouseCoopers samt Fars representant i FEE Sustainability Group och European Sustainability Reporting Association.