Nu ställs krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Det har Kollegiet för svensk bolagsstyrning beslutat, och kravet gäller från och med 1 januari 2011.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige.

Från och med årsskiftet ska bolagen tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning eller sin hemmakod. Tidigare har utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige inte behövt tillämpa den svenska koden, men nu är reglerna alltså ändrade.

Om bolaget inte tillämpar den svenska koden ska det i, eller i anslutning till, den första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter 31 december 2011 lämna en förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från den svenska koden.

Samtidigt anpassas koden till förändringar i andra regelverk. Utöver anvisningen ”Krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity”, görs anvisningarna ”Treårig intjänandeperiod i incitamentsprogram” och ”Regeln om offentliggörande av stämmoprotokoll ersatt av lagstiftning”. Den sistnämnda handlar om att kravet enligt regel 1.7 i koden, att protokoll från bolagsstämma ska finnas tillgängligt på bolagets hemsida, har ersatts av regler i aktiebolagslagen med motsvarande innehåll.

Charlotta Danielsson