Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: Ny global revisionsstandard

Den internationella organisationen för revisionsorgan, INTOSAI, antog under kongressen i Johannesburg i november nya riktlinjer för revision i offentlig sektor: International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI.

– Det här betyder att vi nu för första gången har internationellt accepterade riktlinjer som i grunden är gemensamma för revision inom både privat och offentlig sektor, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen och den som lett arbetet med att ta fram de så kallade ISSAI:erna.

2005 utnämndes Gert Jönsson till ordförande för den kommitté med ledamöter från alla världsdelar som arbetat fram ISSAI:erna.

ISSAI är International Standards on Auditing, ISA, för offentlig verksamhet.

Konkret innebär det att varje ISA har kompletterats med en practice note som beskriver hur standarden ska tolkas och till-lämpas på offentlig verksamhet.

– Eftersom man ville att det skulle bli så effektivt som möjligt valde man att bygga vidare på vedertagna standarder med gott renommé, säger Gert Jönsson.

– Det var ett historiskt beslut som fattades i Johannesburg. För första gången finns en världsomspännande standard för finansiell revision inom offentlig verksamhet. Det har stora implikationer för transparens och ansvarighet i hela världen, fortsätter han.

Rakel Lennartsson

INTOSAI/ISSAI

INTOSAI står för International Organisation of Supreme Audit Institutions. Svenska Riksrevisionen har haft en central roll i framtagandet av ISSAI:erna. Överdirektör Gert Jönsson är även en av arton ledamöter i International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, där han representerar offentlig sektor.