Far föregriper EU-reglering – har infört ISA i Sverige

Vid årsskiftet ersattes nuvarande RS av ISA. Därmed har Sverige fått en ny revisionsstandard som inte bara är internationell utan även uppdaterad och anpassad till omvärldens förväntningar på vad revision ska innehålla.

Avskaffandet av Revisionsstandard i Sverige, RS, till förmån för International Standards on Auditing, ISA, är en av de största nyheterna 2011 för revisorer. RS infördes 2005 och byggde på dåvarande ISA. Sedan dess har IAASB, International Auditing and Assurance Standards Board, genomfört det så kallade clarity-projektet och ISA har genomgått en genomgripande förändring till både innehåll och struktur. Far har emellertid valt att vänta med att ta in uppdateringarna.

– Vi tycker att det är bättre att låta alla revisorer hinna anpassa sig till RS innan det kommer fler nyheter. För den som följer RS är språnget till nya ISA inte så stort, men man ska ändå inte underskatta förändringen, säger Björn Bäckvall, auktoriserad revisor och medlem i Fars policygrupp för revision.

Genom sitt medlemskap i International Federation of Accountants, IFAC, förbinder sig Far i princip att följa ISA. Från politiskt håll finns också en strävan att upprätta mer globala regelverk och många tror att EU kommer att göra ISA till gemensam revisionsstandard på den inre marknaden. Genom att redan nu ersätta alla RS med ISA föregriper Far det scenariot.

– ISA kommer förr eller senare att bli lag, det här är ett sätt att ta kommandot över utvecklingen, säger Björn Bäckvall.

Den mest betydande förändringen i övergången från RS till ISA är hur man ser på och betonar riskbegreppet.

– Nya ISA har en tydligare riskbaserad ansats, där man tittar på vilka risker som finns i ett företags omvärld och hur dessa kan påverka årsredovisningen och revisionen. Revision har alltid tagit hänsyn till en inneboende risk, men detta är ett nytt angreppssätt där den riskbaserade ansatsen genomsyrar hela strukturen och ställer högre krav på förståelse för företagets verksamhet och specifika risker kopplade till den, säger Björn Bäckvall.

Nya ISA är resultatet av det kvalitetsarbete (clarity-projektet) som IAASB har gjort som svar på det senaste decenniets internationellt uppmärksammade revisionsskandaler. Men den nya standarden tycks även svara mot den aktuella debatten i Sverige där det framkommer att det finns förväntningar om att revisionen ska vara tydligare kopplad till risk.

Konkret syns utvecklingen tydligt i enskilda standarder som till exempel den om hanteringen av oegentligheter (RS ISA 240). I RS var den fem sidor. I nya ISA är den fyrtio sidor. Vad som är tillämpligt är sedan beroende av omständigheter, som var ett företag är verksamt och hur stort det är. Medan ett börsnoterat bolag kan ha intresse av att blåsa upp sin vinst kan ett litet företag vilja dölja den för att undkomma skatt, exemplifierar Björn Bäckvall.

– Uppfattningen har varit att ISA är mer inriktad mot storbolag, men nyligen gav IFAC ut en handbok som är väldigt bra för mindre företag, säger han.

Handboken, som ännu inte finns på svenska, ligger till grund för den kurs som Björn Bäckvall håller tillsammans med Charlotte Bouvin genom Far Akademi. Kursen fokuserar på hur man kan arbeta effektivt med nya ISA och vänder sig främst till revisorer i mindre bolag.

Att lägga tid på metodiken är den bästa investering en revisor kan göra. enligt Björn Bäckvall.

– Respektive byrå måste se över metodikfrågorna. Många revisorer ser metodutveckling som ett nödvändigt ont, men metodiken är kärnan i vår verksamhet. Man måste förstå metodiken för att kunna ta ett välgrundat beslut om tillämpningen av olika standarder, säger han.

Det handlar både om att, utifrån de debatter som varit, kunna leva upp till omvärldens förväntningar och om att vara effektiv i sitt arbete.

– Ska man överleva som revisor måste man vara effektiv och kunna leverera nytta. I båda fallen är metodiken avgörande, säger Björn Bäckvall.

Rakel Lennartsson

ISA

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, tar fram och förvaltar International Standards on Auditing, ISA. Det finns sammanlagt 36 stycken ISA. Från och med 1 januari 2011 inför Far ISA som svensk standard och ersätter därmed Revisionsstandard i Sverige, RS.

ISA är en gemensam internationell standard och den kan betraktas som en grund. Inget får dras bort från ISA. Däremot kan man göra tillägg, exempelvis förvaltningsrevisionen som bara finns i Sverige.