Den viktigaste faktorn för kvaliteten i ett revisionsföretag är ledningens inställning. ”Barn gör inte som man säger, utan som man gör” säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder.

Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontroll. Detta är ett led i anpassningen till ISQC 1, som handlar om vad företagets ledning kan göra för att skapa en miljö där revisioner och närliggande tjänster kan produceras med hög kvalitet.

Riktlinjer, rutiner och uppföljning är återkommande ord i ISQC 1, som gäller för såväl stora som små företag.

– Alla ska ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Ett mindre företag kan behöva söka resurser utanför den egna organisationen, kanske genom att skapa nätverk med andra mindre revisionsföretag, säger Olof Herolf.

Det yttersta ansvaret för kvaliteten vilar alltid på företagets ledning. Om det delegeras är det alltså fortfarande ledningens ansvar att följa upp och kontrollera arbetet.

Olof Herolf betonar att det är viktigt att som ledning föregå med gott exempel och att utbildning ges så att alla känner till vilka regler som gäller. Om inte ledningen tycker att kvalitet är en viktig fråga kommer det att avspeglas hos personalen.

Charlotta Danielsson

ISQC1

ISQC1 är nedbruten i följande delar:

  • Ansvaret för kvaliteten.

  • Yrkesetiska krav (som hanterar oberoendefrågor, men även en del annat närliggande).

  • Hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har.

  • Frågor om personal, till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag och hur man utbildar sin personal.

  • Hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet.

De föregående punkterna är sådant man kan

skriva regler om. Vad som kanske är viktigast är dock att man måste följa upp och kontrollera att vad som står i reglerna faktiskt tillämpas i verkligheten.

Det finns mer att läsa om ISQC1 i Balans nr 10/2010.