I september lanserade International Integrated Reporting Committee (IIRC) ett första utkast till en standard för integrerad rapportering. Målet är att den ska bli globalt accepterad.

”Världen har förändrats, det är dags för rapporteringen att göra detsamma.” Med de orden lanserade Sir Michael Peat, ordförande för IIRC, en diskussionspromemoria om integrerad rapportering. Dokumentet är pedagogiskt uppbyggt med illustrationer och faktarutor. Syftet är dels att ge en bakgrund till konceptet integrerad rapportering, dels ett första förslag på hur en ny rapporteringsstandard skulle kunna se ut.

– Alla faktorer som är viktiga för att bedöma en organisations prestation och position, i dåtid och framtid, behöver rapporteras, men inte genom att göra årsredovisningarna ännu längre och mer komplicerade – de är redan för långa, säger Sir Michael Peat.

Integrerad rapportering syftar till att genom tydlig information visa på sambanden mellan finansiella, miljömässiga och sociala faktorer.

På vilket sätt skiljer sig då integrerad rapportering från traditionell finansiell rapportering? IIRC går igenom några grundläggande begrepp som exempelvis ordet kapital. Traditionellt sett syftar det på finansiellt kapital. I integrerad rapportering däremot, mäts och analyseras alla sorters kapital: maskinellt, mänskligt, intellektuellt, ”naturligt” och socialt. Andra skillnader är tidsperspektivet. Medan finansiell rapportering bygger på historiska och finansiella data ska integrerad rapportering ha större fokus på framtiden och hur de olika aspekterna i organisationen samverkar mot dess strategiska mål. Traditionellt präglas finansiell rapportering av kort sikt. Integrerad rapportering ska även ta hänsyn till medellång och lång sikt.

Diskussionsunderlaget går nu på remiss till samtliga intressenter. Fars svar bereds inom arbetsgruppen för hållbar utveckling.

IIRC:s arbete bygger vidare på de initiativ som redan finns inom området, som exempelvis Global Reporting Initiatve (GRI), och syftar till att man så småningom ska nå en global samsyn om hur framtidens rapportering bör se ut.

Rakel Lennartsson

Integrerad rapportering

International Integrated Reporting Committee (IIRC) bildades 2010 på gemensamt initiativ av ett par av de viktigaste aktörerna inom hållbarhetsredovisning och International Federation of Accountants (IFAC).

Diskussionsunderlaget finns att ladda ned på:

<http://www.theiirc.org/the-integrated-reporting-discussion-paper/>. Remisstiden pågår till 14 december.