Redovisning och revision

Forskning inom redovisning och revision stöds av bland annat Svenska revisionsakademin.

Svenska revisionsakademin finansierar för närvarande två doktorandtjänster och har arbetat aktivt för inrättandet av flera professurer inom redovisning och revision. Våren 2009 gjorde Svenska revisionsakademin en översiktlig genomgång av aktuell forskning inom externredovisning och revision vid svenska lärosäten. Ögonblicksbilden visade då att cirka 80 personer på 14 olika universitet och högskolor forskade inom området. Ämnen som studerades var bland annat kapitalmarknaden, redovisningsstandarder, värderingsmodeller och effektivitetsrevision.

Olika sorters forskning

Grundforskning – forskning för forskningens skull. Kallas också forskardriven forskning. Har inget nyttokrav på sig, men har lett fram till många av de största innovationerna.

Uppdragsforskning – sker inom industrin, myndigheter eller organisationer i syfte att lösa specifika uppgifter. Kallas också behovsmotiverad forskning.

Forskning och utveckling, FoU – ett samlat begrepp som täcker in dels den forskning som syftar till att söka ny kunskap, med eller utan en bestämd tillämpning i sikte, dels den utvecklingsverksamhet som syftar till att utnyttja forskningsresultat för att åstadkomma nya produkter eller tjänster.

Sverige i världstoppen

Sverige ligger i världstoppen när det gäller forskningsutgifternas andel av BNP. 2001 översteg andelen fyra procent. Sedan dess har den varit sjunkande fram till 2009 då trenden vände uppåt igen. Israel har i många år varit den klara ettan i OECD-ligan. Finland är bubblaren som tagit Sveriges tidigare andraplats. OECD-genomsnittet är drygt två procent. USA ligger strax under tre procent.