Innehåll

Balans nr 11 2011

Europa: Från grönbok till lagstiftning

Allt började för drygt ett år sedan med den så kallade grönboken om revision, som kan liknas vid ett frågeformulär från EU-kommissionen. Efter att ha fått in över 700 svar från olika intressenter arbetar nu EU-kommissionen med att ta fram ett lagförslag som ska offentliggöras i slutet av november. Vilken typ av lagstiftning det blir är ännu inte officiellt. Det kan bli en förordning, som får direkt effekt i medlemsländerna, eller ett direktiv, som ska införas i nationell lagstiftning från och med en viss tid.

Vad händer sedan? Lagförslaget skickas till ministerrådet, där ministrar med gemensamma ansvarsområden träffas, och till Europaparlamentet (EP). Medlemsländernas regeringar går igenom innehållet i lagförslaget, som sedan diskuteras vid förhandlingar i Bryssel. EP utser ansvarigt utskott samt en så kallad rapportör bland de 751 europaparlamentarikerna. Denna person ska se till att de 27 länderna och de sju partigrupperna (plus de grupplösa) kommer fram till ett gemensamt ställningstagande. Samtidigt utser övriga partier så kallade Skuggrapportörer, som ska fånga in vad det egna partiet tycker om lagförslaget. I detta fall torde det vara ECON (utskottet för ekonomi och valutafrågor), som får huvudansvaret, och JURI (utskottet för rättsliga frågor) som kommer att arbeta med lagförslaget. Debatterna i utskotten är offentliga.

Efter avslutade förhandlingar mellan ministerrådet och EP skriver båda parter under den nya förordningen eller direktivet, som sedan ska verkställas av EU-kommissionen. Förhandlingarna kan dock pågå länge. I fallet med nya revisionsbestämmelser tror många att det kan ta 2–5 år innan de är på plats, men det kan förstås ta betydligt längre tid.

Vad kan revisions- och rådgivningsbranschen göra under denna tid? Om vi vill påverka slutresultatet av lagtexten så måste vi tala om vad vi tycker. Och vi måste göra det så tidigt som möjligt. Att ge och ta emot expertråd är en del i EU:s lagstiftningsprocess. Det är inte många europaparlamentariker som har revisorsbakgrund och inte heller många regeringstjänstemän som har praktisk erfarenhet av revisionsarbete. Därför arbetar nu Far och andra intressenter på högvarv för att delge nyckelpersoner sin syn på hur branschen bör utvecklas i framtiden. Fortsättning följer.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se