Bokföringsnämnden har sagt sitt. Ett redan fastställt bokslut ska inte ändras. Fel som avser tidigare räkenskapsår ska rättas i närmast följande bokslut efter att felet har upptäckts. Samma sak gäller även vid byte av redovisningsprincip, effekterna av bytet ska redovisas i närmast följande årsredovisning/bokslut efter principbytet. Det är god redovisningssed konstaterar Bokföringsnämnden.

Bakgrunden är ett rättsfall som Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra. Innan dom avkunnas ville domstolen få in Bokföringsnämndens syn på saken.

Fallet gäller ett företag som bytte redovisningsprincip för säkringsredovisning av sina långfristiga skulder i utländsk valuta. Bytet påverkade det skattepliktiga resultatet. I samband med nästa bokslut uppmärksammades företaget på att bytet stred mot god redovisningssed. Nytt bokslut upprättades därför även för tidigare år. Företaget begärde omprövning av taxeringen för tidigare år med hänvisning till ändrat bokslut. Det godtog inte Skatteverket och tvisten har fortsatt hela vägen upp till högsta instans.

Bokföringsnämnden motiverar sitt yttrande med att principen om räkenskapsårets slutenhet är grundläggande. Man hänvisar till internationell normgivning och jämför även med bokföringslagens regler om rättelse av bokföringsposter i den löpande bokföringen.

Jesper Karlsson