Innehåll

Balans nr 11 2011

Debatt: FI alltför ytlig i sin HQ-kritik

I Balans nr 8–9/2011 ifrågasatte jag Finansinspektionens (FI) påstående att redovisningen i HQ Bank inte var förenlig med International Reporting Standards (IFRS). Finansinspektionens kritik gällde två frågor; dels den grundläggande värderingsmodellen, dels redovisningen av så kallade dag-1 resultat. I Balans nr 10/2011 står det att jag försvarar revisorn och att jag påstått att Finansinspektionen hade fel i sin kritik av bankens redovisning. Jag tycker att innehållet bättre avspeglades i min slutsats, nämligen att ”Sammanfattningsvis tycker jag inte att Finansinspektionen lyckats visa att HQ:s sätt att värdera sin tradingportfölj stod i strid med IFRS.” Jag har alltså inte uttryckt någon uppfattning vare sig om HQ och revisorn tillämpat god redovisningssed eller om HQ:s redovisning gett en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med IFRS. Båda dessa frågor är komplicerade och omfattar mer än de två frågeställningar jag valt att kommentera.

Finansiella instrument ska normalt värderas till verkligt värde. IAS 39 utgår från att verkligt värde fastställs på en aktiv marknad där noteringar löpande finns tillgängliga ”are readily and regularly available”. När marknaden inte är aktiv ska värdet fastställas med hjälp av en värderingsmodell. Syftet med modellen är att komma fram till vad instrumenten sannolikt var värda vid värderingstidpunkten. I standarden sägs att modellen ska beakta alla relevanta faktorer som har betydelse för värderingen och som är förenliga med auktoritativa metoder.

Enligt ias 39 är en marknad aktiv om de priser som noteras representerar faktiska, regelbundet återkommande transaktioner. Enligt min uppfattning står den definition som HQ redogjort för i årsredovisningen inte i strid med standarden. Motsatsvis ifrågasätter jag Finansinspektionens påstående att ”ställda priser är den absolut tyngsta indikatorn för verkligt värde. Detta gäller även på en inaktiv marknad när ställda priser rimligen återspeglar hur marknaden skulle kunna väntas prissätta instrumenten. Det måste anses vara av sekundär betydelse att inga eller få avslut eller transaktioner gjorts på ställda priser eller om det är så kallade market makers som ställer dem.” Finansinspektionen dokumenterar inte frekvensen av faktiska transaktioner. Formuleringen tyder dock indirekt på att de inte varit vanliga. Därför tycker jag dels att det var rätt av HQ att tillämpa en värderingsmodell, dels att ställda priser som inte matchas av transaktioner inte är ett bra mått på verkligt värde.

Det ligger i sakens natur att standarden inte är särskilt tydlig om hur en värderingsmodell ska utformas. Det som sägs är att företaget ska beakta alla faktorer som marknaden kan antas ta i beaktande. Att företag har problem med tolkningen visar ett brev från International Accounting Standards Boards (IASB) ordförande i augusti i år riktat till ordföranden för tillsynsmyndigheten för kapitalmarknaderna i Europa. Bakgrunden till brevet är att IASB noterat att praxis bland Europas banker varierar när det gäller värderingen av grekiska statsobligationer. Det förekommer sålunda att banker skriver att de förlitat sig på interna värderingsmodeller snarare än marknadspriser för att värdera sina tillgångar vid halvårsskiftet 2011 med hänvisning till att marknaden för grekiska obligationer inte är aktiv. IASB:s ordförande kräver i brevet att företag ska ta större hänsyn till marknadsförhållandena och avslutar med att det inte är förenligt med vare sig kraven i eller avsikten bakom IAS 39 att värdera grekiska obligationer utifrån potentiella kassaflöden från en kommande rekonstruktion. Det är möjligt att han också skulle kritisera HQ. Vad brevet visar är att det finns både företag och revisorer som är osäkra på vad standarden säger.

Finansinspektionens kritik mot dag-1 vinster är egentligen obehövlig. Det är ologiskt att först döma ut en värdering baserad på en modell och sedan ge sig på en princip som förutsätter en sådan modell. Frågan är ändå intressant. Vad krävs egentligen för att få redovisa sådana vinster? Standarden förutsätter att det finns variabler som är observerbara. Löpande sådana saknas dock i en icke-aktiv marknad. HQ valde därför, om jag förstått dem rätt, att utgå från ett genomsnitt av den observerade volatiliteten över en längre period. Är det förenligt med standarden? Jag vet inte. Finansinspektionen anser att standarden missbrukats och illustrerar det med ett exempel. Jag tycker inte att ett exempel räcker men inser också att möjligheten att åsätta värden på en tillgång utan tillgång till en aktiv marknad kan utnyttjas för att skapa fiktiva vinster. Jag har utgått ifrån att standarden tillämpats korrekt.

Nu har Revisorsnämnden fattat sitt beslut om revisionsinsatsen i HQ Bank. Jag uppfattar att nämnden har bäst förutsättningar att avgöra om HQ tillämpat IFRS på ett korrekt sätt. Man kunde då vänta sig att Finansinspektionen skulle ha framfört sin uppfattning på ett neutralt sätt med en tydlig dokumentation av varför regelverket inte följts. Svepande påståenden som ”redovisningen har möjliggjort att förluster kunnat döljas”, ”FI har funnit skäl att misstänka att värden har manipulerats”, ”aktivitetsbedömningen har varit manipulerbar”, ”ställda priser är enligt Finansinspektionens mening den absolut tyngsta indikatorn på verkligt värde” tycker jag inte hör hemma hos en myndighet.

Rolf Rundfelt är professor i redovisning vid Linköpings universitet.

rolf.rundfelt@telia.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...